• +30 210 80 56 856

Πιστοληπτική αξιολόγηση και η σημασία της στις επιχειρήσεις

Στις μέρες μας ακούμε συχνά τον όρο πιστοληπτική αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα φερεγγυότητα κρατών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλοι οι όροι περιστρέφονται γύρω από την πιστοληπτική ικανότητα (creditworthiness)

η οποία ορίζεται ως η συνέπεια και η φερεγγυότητα της επιχείρησης, του ατόμου ή ακόμα και της χώρας στην διασφάλιση της αποπληρωμής των χρεών της έναντι των πιστωτών της στο επερχόμενο 12μηνο.
Η πιστοληπτική ικανότητα είναι μετρήσιμο μέγεθος. Ξεκίνησε η μέτρηση της κατά το 1860 σε ορισμένες εμπορικές χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία στις οποίες δημιουργήθηκαν συνεταιριστικά πιστωτικά γραφεία με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπόρων αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους. Τα γραφεία αυτά αναπτύχθηκαν κυρίως μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της επέκτασης της πίστωσης που γιγαντώθηκε από τις πολεμικές αποζημιώσεις.
Στην σημερινή εποχή, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας αναλαμβάνουν μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι όπως η Moodys, Standards & Poors, Fitch Ratings. Στην Ελλάδα σημαντική εταιρεία αξιολόγησης παραμένει κατά τα τελευταία χρόνια η ICAP. Οι οίκοι αξιολόγησης διατηρούν λίγο πολύ κοινό σύστημα αξιολόγησης κλίμακας 20 περίπου βαθμίδων όπου κατατάσσουν τον εξεταζόμενο με βάση την πιθανότητα ασυνέπειας του στο επόμενο 12μηνο. Όσο πιο ψηλά στην κλίμακα τόσο μικρότερη η πιθανότητα ασυνέπειας. Το αντίθετο ισχύει όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω την κλίμακα.
Οι οίκοι αξιολόγησης χρησιμοποιούν περίπλοκους στατιστικούς αλγορίθμους για να βαθμολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα του εξεταζόμενου τους οποίους και κρατούν ερμητικά προστατευμένους για την αποφυγή δημοσίευση τους. Οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την πιστοληπτική αξιολόγηση κατανέμονται σε δύο ομάδες: ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικά στοιχεία.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τον γεωγραφικό κίνδυνο, την διοίκηση της οντότητας, την ποιότητα των οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύει, σε ποιόν κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ενασχολείται και ειδικά ή έκτακτα γεγονότα όπως ενδεχόμενη συγχώνευση ή απορρόφηση της οντότητας. Παρά το γεγονός ότι ονομάζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά παραμένουν μετρήσιμα με σαφή βαθμολόγηση τους στις κλίμακες των οίκων αξιολόγησης.
Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων προς συλλογή και περιλαμβάνουν όλα τα οικονομικά στοιχεία της οντότητας όπως αποτελέσματα, στοιχεία του Ισολογισμού όπως απαιτήσεις, προμηθευτές, κέρδη, μετοχικό κεφάλαιο, συναλλακτική συμπεριφορά, εμπορικά στοιχεία της οντότητας. Επιπλέον συντάσσονται πλειάδα αριθμοδεικτών όπως ρευστότητας, κεφάλαιο κίνησης, ημέρες διακράτησης αποθεμάτων, ημέρες εξόφλησης προμηθευτών, EBITDA οι οποίοι με βάση συντελεστές βαρύτητας διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
Η σημασία της υψηλής αξιολόγησης παραμένει σημαντική για τις οικονομικές οντότητες διότι μια χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που δείχνει υψηλό κίνδυνο αθέτησης, οδηγεί σε υψηλά επιτόκια, σε άρνηση χορήγησης από τον πιστωτή καθώς και σε άμεση εξόφληση των δανειακών υπολοίπων. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται με τους παραπάνω οίκους και παρακολουθούν την συνέπεια των οφειλετών τους σε τακτή βάση.
Η αδύναμη πιστοληπτική αξιολόγηση παρά το γεγονός ότι είναι ένα ανησυχητικό γεγονός δεν παύει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για τους οφειλέτες. Υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία καθώς και οικονομικές, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για την βελτίωση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Το αποτέλεσμα είναι καλύτεροι χρηματοοικονομικοί όροι, αύξηση της πίστωσης, δημιουργία ικανοποιητικού κεφαλαίου κίνησης.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)