• +30 210 80 56 856

Διαχείριση Κινδύνου και επιχειρήσεις

Συνεχίζοντας την αναφορά μας σε θέματα που αφορούν την Διαχείριση Κινδύνου στις σύγχρονες επιχειρήσεις και των ορισμών που έχει δώσει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization) και το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνου του Ηνωμένου Βασιλείου( UK Institute of Risk Management),

η περιγραφή κινδύνου (risk description) αποτελεί την οργανική βάση της διαδικασίας αντιμετώπισης κινδύνου. Ο στόχος της περιγραφής είναι η απεικόνιση και κατηγοριοποίηση αναγνωρισμένων κινδύνων σε δομημένη μορφή. Παράδειγμα δομημένης μορφής αποτελεί η χρήση καλά σχεδιασμένων πινάκων οι οποίοι παρέχουν την δυνατότητα αναγνώρισης, περιγραφής και αποτίμησης κινδύνων. Ένας πίνακας περιγραφής κινδύνου δύναται να συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι:
 Πεδίο Κινδύνου. Ποιοτική περιγραφή του μεγέθους και του είδους του κινδύνου.
 Φύση κινδύνου. Τι είδος είναι μεταξύ των στρατηγικών, χρηματοοικονομικών, λειτουργικών, γνωστικών ή κινδύνων συμμόρφωσης.
 Έχοντες έννομο ενδιαφέρον. Ποιους επηρεάζει π.χ. μετόχους, ιδιοκτήτες, φορείς.
 Ποσοτικοποίηση. Διερευνάται η Σημαντικότητα και η Πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου.
 Ανοχή/Έλκυση στον κίνδυνο. Δυνητικές χρηματοοικονομικές απώλειες, ύψος περιουσιακών στοιχείων σε κίνδυνο, ποσοτική ανάλυση επιπτώσεων κινδύνου, στόχοι επιχείρησης για τον έλεγχο του κινδύνου και ανεκτό επίπεδο απωλειών.
 Χειρισμός κινδύνου και μηχανισμοί άμυνας. Βασικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, επίπεδο εμπιστοσύνης (confidence level) του υφιστάμενου ελέγχου, καταγραφή και αναγνώριση πρωτόκολλων παρακολούθησης και ανασκόπησης.
 Δυνητικές ενέργειες βελτίωσης και αναθεώρησης. Συστάσεις και κατευθύνσεις μείωσης κινδύνου.
 Ανάπτυξη Στρατηγικής. Το σημαντικότερο βήμα της περιγραφής. Πως προετοιμάζεται μια εταιρεία για να αντιμετωπίσει τους τρέχοντες αλλά και μελλοντικούς κινδύνους που μπορούν να διακινδυνεύσουν την επιβίωση της.
Εφόσον καταγραφούν λεπτομερώς οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση του κινδύνου (risk evaluation/assessment). Εδώ με βάση την πιθανότητα ή και τις επιπτώσεις του κινδύνου, κατατάσσεται σε κλίμακα Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή. Παράδειγμα αποτελούν οι συνέπειες αλλά και η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου που δύναται να καταταχθούν είτε σαν ευκαιρίες είτε σαν απειλές.
 Υψηλή. Χρηματοοικονομική επίπτωση στον οργανισμό που μπορεί να υπερβεί τα ΧΧΧ€. Σημαντική επίδραση στην στρατηγική του οργανισμού. Πιθανό να συμβεί κάθε χρόνο ή περισσότερο από 25% πιθανότητα εμφάνισης.
 Μεσαία. Χρηματοοικονομική επίδραση στον οργανισμό μεταξύ Χ€ και Y€. Μέτρια επίδραση στον οργανισμό ή επίδραση σε περιορισμένο αριθμό επιχειρηματικών μονάδων του οργανισμού. Πιθανό να συμβεί σε περίοδο 10 ετών ή λιγότερο από 25% πιθανότητα να συμβεί.
 Χαμηλή. Χρηματοοικονομική επίδραση στον οργανισμό μικρότερη των Χ€. Χαμηλή επίδραση στον οργανισμό ή έμμεση επίδραση μέσω Πελατών η Προμηθευτών του. Όχι πιθανό να συμβεί σε μια περίοδο μικρότερη των 10 ετών ή πιθανότητα να συμβεί μικρότερη του 2%.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Άρθρα μας


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)