Έμφαση στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην πράσινη ανάπτυξη, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και η ενίσχυση των περιοχών της χώρας που είναι λιγότερο ευνοημένες, αποτελούν τους βασικούς άξονες των επιδιώξεων που έχει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που κατατέθηκε στις 14/1 στην Βουλή. 

Με βάση το σχέδιο νόμου, θεσπίζονται 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, με θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης και τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο
invest-anaptiksiakos-nomos

Παροχή κινήτρων

Προβλέπεται στο σχέδιο νόμου εξειδίκευση στα είδη, το περιεχόμενο και τον τρόπο καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων, οι εντάσεις και τα ύψη αυτών αναλόγως του χαρακτήρα τους και συνίστανται σε:

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση (παροχή από το Δημόσιο δωρεάν ποσού)
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) (συμμετοχή Δημοσίου στην εξόφληση δόσεων)
 • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (κάλυψη % μισθολογικού κόστους)
 • χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για “ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” (επιδότηση επιτοκίου)

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα ως άνω καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

invest-anaptiksiakos-nomos

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

 1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
 1. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ποσοστά ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ισχύουν προϋποθέσεις αναλόγως την περιοχή.

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Χάρτης ποσοστών επιδότησης επιχειρήσεων νέου αναπτυξιακού νόμου ανά νομό και περιφέρεια

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο, αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 1. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα.
 1. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 1. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 1. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄.

Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και

γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) τουλάχιστον ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

Dos and Donts lead

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:

α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν αποτελούν τμήμα των δαπανών εκκίνησης του καθεστώτος “Νέο Επιχειρείν”

β. Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης, ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του καθεστώτος “Νέο Επιχειρείν”,

γ. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.

δ. Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

ε. Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.

στ. Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης

invest-anaptiksiakos-nomos

Διαδικασία αξιολόγησης

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα χρηματοδότησης απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο νομιμότητας, καθώς και αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας.

Ως εκ τούτου ο έλεγχος νομιμότητας, για κάθε επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού τα εξής:

 1. Πλήρη συμμόρφωση της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τον παρόντα και τους όρους της προκήρυξης,

 2. Tεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης,

 3. Tεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων ή με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

 

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών γίνεται επί τη βάσει:

 1. Eκτίμησης του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,

 2. Eκτίμησης της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,

 3. Πλήρωσης δεικτών βαθμολογίας με βάση τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια:

 

α. οικονομική επίδοση του φορέα, όπως δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων,

β. διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,

γ. κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,

δ. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,

ε. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης,

στ. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,

ζ. αξιοποίηση αργούντων κτιρίων,

η. άλλα κριτήρια αναλόγως των σκοπών των καθεστώτων τα οποία εξειδικεύονται στις οικείες προκηρύξεις.

 

Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας:

α. σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,

β. τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Αντί επιλόγου

Στο νομοσχέδιο περιγράφονται κριτήρια επιλογής με συντελεστές βαρύτητας, τεκμηριώσεις και πιστοποιήσεις φερεγγυότητας του φορέα υλοποίησης, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του δικαιούχου, διαδικασίες ελέγχων από τα εντεταλμένα αρμόδια όργανα που με την σειρά τους αναφέρονται στην επιβλέπουσα την διαδικασία Αρχή ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή ενισχύσεων και άλλα πολλά.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Νόμος θα λειτουργήσει σε ένα αυστηρό πλαίσιο με αυξημένα μέτρα ελέγχου των προτάσεων που υποβάλλονται αλλά και όσων εξ’ αυτών εγκριθούν στη συνέχεια,  σε όλα τα στάδια υλοποίησης της πρότασης αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτής μέχρι του σημείου ανάκλησης της ενίσχυσης αν δεν τηρούνται σωρευτικά όλες οι προϋπάρχουσες προϋποθέσεις.

Η εταιρεία μας, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσης αναλαμβάνοντας την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου, την τραπεζική χρηματοδότηση και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.