Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης των επισκεπτών της «Financial Factor Consulting» που εφεξής θα αποκαλείται «η Eταιρεία». Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου της Eταιρείας πριν την χρήση των υπηρεσιών της οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους ακόλουθους όρους και να συνεχίσει την περιήγηση του σε αυτές μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.
Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικά για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου της Eταιρείας.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα, οι πληροφορίες , τα δεδομένα καθώς και οι υπηρεσίες που έχουν αναρτηθεί ή θα αναρτηθούν ανήκουν αποκλειστικά στην Eταιρεία και αποτελούν αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της και διέπεται από τους Εθνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εξαίρεση αποτελούν τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων που θεωρούνται ως εκάστοτε δικαιούχοι αυτών.

Το περιεχόμενο όπως οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και εν γένει κάθε αρχείο και κάθε υπηρεσία αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και διατίθενται στους επισκέπτες για αυστηρά προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση) ενώ επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή μέρος του περιεχομένου σε φορητή ή σταθερή προσωπική ηλεκτρονική συσκευή πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του που είναι η εταιρεία , χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους και ως εκ τούτου δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας. Συνεπώς ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του έχει παρασχεθεί το δικαίωμα της αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης και εν γένει της εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου δικαίωμα που διατηρεί αποκλειστικά και μόνο η Eταιρεία.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Eταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Οι επωνυμίες, τα σήματα και εν γένει κάθε διακριτικό γνώρισμα που αντιπροσωπεύει την Eταιρεία ή τρίτα μέρη αποτελούν αποκλειστικά κατοχυρωμένα σήματα της Eταιρείας ή των τρίτων μερών και ανήκουν στην ιδιοκτησία της/τους. Για τα κατοχυρωμένα σήματα καθώς και για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της Eταιρείας την αποκλειστική ευθύνη φέρει το τρίτο αυτό μέρος και ουδόλως μπορεί να σχετιστεί με την Eταιρεία.
Εφιστούμε τη προσοχή του χρήστη ότι δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εκλάβει ως έγκυρες τις πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές του διαδικτυακού τόπου της Eταιρείας αλλά ούτε και ότι υποβόσκει οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική). Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της Eταιρείας οφείλουν πριν τη τέλεση συγκεκριμένων πράξεων να αναλάβουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών ή/και συμβουλών και να προβούν στις σχετικές επιλογές με δική τους πρωτοβουλία. Η Eταιρεία δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και να καθοδηγείται από τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους αποκλείοντας κάθε καταχρηστική συμπεριφορά.

Σε κάθε περίπτωση που ο παρών διαδικτυακός τόπος παραπέμπει σε τόπους τρίτων μέσω δεσμών (links, hyperlinks), κατηγορηματικά δηλώνεται ότι δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών , το οποίο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το αποδέχεται, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους ενώ δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα τους. Ο χρήστης μετά την ανακατεύθυνση και την πρόσβαση σε αυτές φέρει ιδία ευθύνη για τον σχετικό έλεγχο του τόπου όπου συνδέθηκε.

Η Eταιρεία παρόλο που αδιαλείπτως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του τόπου της εντούτοις δεν δύναται να εγγυηθεί ότι όλες οι λειτουργίες του διαδικτυακού της τόπου ή των servers θα είναι συνεχείς ή χωρίς κανενός είδους δυσλειτουργίας .

Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας εξαιτίας του σταθερά μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρείας και χωρίς προηγούμενης σχετικής ατομικής ειδοποίησης . Η Eταιρεία θα αναρτήσει εγκαίρως και σε εμφανές σημείο του διαδικτυακού τόπου τη σχετική ενημέρωση σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε χρήση του τόπου κατόπιν των τροποποιήσεων συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή αυτών. Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή μόνιμης αναστολής του διαδικτυακού τόπου κατά τη κρίση της.
Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων όπως διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες.

Μοιραστείτε το: