46. 10 Βήματα για να σώσετε την επιχείρηση σας

10-vimata-gia-na-soseis-tin-epixeirisi-sou

Κάθε επιχείρηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες, ειδικά σε ένα ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Άλλες καταφέρνουν και αντιστρέφουν τις καταστάσεις και άλλες βυθίζονται όλο και βαθύτερα στην ύφεση.

Για να μπορέσει μια εταιρία να διασωθεί από μια τέτοια κατάσταση, απαιτούνται σωστά διορθωτικά μέτρα. Ανάλογα με τη δραστηριότητα της εταιρίας, το επίπεδο ρευστότητας της και το ποσοστό δανείων και χρεών που την βαραίνουν, διαμορφώνονται και οι κατάλληλες στρατηγικές διάσωσης ή αλλιώς εξυγίανσης.

Η διάσωση δεν είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί να επιτευχθεί με μερικές μικρές αλλαγές. Συνήθως περιλαμβάνει διάφορα βήματα, μεθόδους και στρατηγικές, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο εντοπίζονται τα προβλήματα και τους διακανονισμούς που μπορούν να επιτευχθούν. Όλες οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές, καθώς κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες, επιδρούν στην κάθε μία με διαφορετικό τρόπο εξωγενής και ενδογενής παράγοντες και ως εκ τούτου απαιτείται διαφορετική προσέγγιση.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποια βήματα στρατηγικής πολιτικής για να μπορέσει μια εταιρία να οδηγηθεί σε εξυγίανση και ανάκαμψη, που είναι κοινά στις περισσότερες περιπτώσεις ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης:

1. Μελέτη, Αξιολόγηση και Εκτίμηση της Υφιστάμενης Κατάστασης
Πριν σχεδιαστεί οποιαδήποτε στρατηγική, θα πρέπει να καθοριστούν και να κατανοηθούν πλήρως οι παράγοντες που οδήγησαν την εταιρία στην υφιστάμενη κατάσταση. Γι’ αυτό απαιτείται συγκέντρωση πολλών μεταβλητών, συνδυαστική έρευνα και μελέτη των δεδομένων, ώστε να αξιολογηθεί ρεαλιστικά και ουσιαστικά η κατάσταση.

2. Σχεδιασμός Στρατηγικής και Σχεδίου Διάσωσης
Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας και της αξιολόγησης, σχεδιάζεται ένα αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο που θα είναι λειτουργικό και θα μπορεί σε προκαθορισμένο χρόνο να υλοποιηθεί και να οδηγήσει σε εγγυημένο επιθυμητό αποτέλεσμα.

3. Επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη
Η επικοινωνία είναι το κλειδί. Η κάθε κίνηση, το κάθε στάδιο θα πρέπει να είναι συμφωνημένο και εγκεκριμένο από όλους όσους αφορά αυτή η διαδικασία, όπου μπορεί να μην είναι μόνο οι μέτοχοι και η διοίκηση αλλά και οι υπεύθυνοι τμημάτων ακόμα και χαμηλότερης κλίμακας υπάλληλοι. Το στάδιο αυτό βοηθάει στη διατήρηση της ισορροπίας εσωτερικά της εταιρίας και στην επιβεβαίωση ότι η ίδια η εταιρία είναι πλήρως ενημερωμένη και σύμφωνη με τις όποιες κινήσεις.

4. Συνάντηση και Διακανονισμός με τις Τράπεζες
Ίσως από ένα από τα σημαντικότερης σημασίας βήματα καθώς η προσαρμογή επιτοκίων, η μείωση χρέους, η ενίσχυση ταμειακών ροών και η αναζήτηση πηγών ρευστότητας, είναι η κινητήριος δύναμη για να σταθεί ξανά στα πόδια της μια επιχείρηση.

5. Συνάντηση με Προμηθευτές
Η ομαλή διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές είναι απαραίτητη ώστε από τη μία να μην υπάρξει διακοπή συνεργασίας και επιπλέον προβλήματα στην καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της και από την άλλη είναι βασικό να νιώσουν ασφάλεια οι προμηθευτές ότι η εταιρία κάνει βήματα εξυγίανσης που σημαίνει εγγύηση για το μέλλον και ομαλοποίηση της σημερινής δύσκολης κατάστασης. Στα σχέδια διάσωσης σίγουρα θα πρέπει να περιλαμβάνεται και μια πιθανή διαπραγμάτευση των όρων πληρωμής με τους προμηθευτές.

6. Εσωτερική Αναδιοργάνωση Τμημάτων
Μια έμπειρη ματιά, εκτός του περιβάλλοντος της εταιρίας, μπορεί να αντιληφθεί εσωτερικές παθογένειες και αδυναμίες που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα της και δεν την αφήνουν να αναπνεύσει. Η εσωτερική αναδιοργάνωση κρίνεται απαραίτητη αφού συνήθως αποτελεί βασική αιτία του προβλήματος. Θα πρέπει να αναλυθεί και να διερευνηθεί αν το σύνολο των μέχρι πρότινος επιχειρηματικών διαδικασιών και συστημάτων λειτουργούν αποτελεσματικά. Αν όχι, θα πρέπει να υπάρξουν μεταβολές είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε συστήματα είτε σε διαδικασίες, ώστε συνολικά αυτό να οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσής της.

7. Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση
Συνήθως το κύριο πρόβλημα για μία επιχείρηση είναι η έλλειψη ρευστότητας, ένα πρόβλημα που αν δε λυθεί, οδηγεί όλες τις άλλες προσπάθειες ανάκαμψης σε παταγώδη αποτυχία. Η αναζήτηση πόρων μπορεί να προέλθει είτε από εξωτερική χρηματοδότηση είτε και από εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Εσωτερικά μπορεί να επιτευχθεί είτε με μείωση λειτουργικών εξόδων και κόστους είτε με άμεση αύξηση ρευστότητας από πώληση ζημιογόνων ή αχρησιμοποίητων παγίων και περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

8. Φορολογική Εξυγίανση
Η παρακολούθηση της φορολογικής κατάστασης της εταιρίας για διάστημα δεκαετίας ή και περισσότερο, οδηγεί σε σημαντικά ευρήματα και συμπεράσματα για την φορολογική συμπεριφορά της. Έμπειρη καθοδήγηση από άτομα που γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις και μπορούν να προχωρήσουν σε διακανονισμούς με την εφορία και το κράτος, σίγουρα συνεισφέρουν σημαντικά στη διάσωση, προσφέροντας πολύτιμη γνώση όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον.

9. Υλοποίηση και Αξιολόγηση κάθε σταδίου
Καθ’ όλη τη διάρκεια αναδιοργάνωσης, θα πρέπει να γίνεται συνεχή αποτίμηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων, ώστε να αξιολογείται κάθε στάδιο. Η μελέτη βασικών δεικτών απόδοσης σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα της πορείας. Ολοκληρώνοντας κάθε βήμα, θα πρέπει να γίνεται και αντιπαραβολή των βημάτων που ακολουθούσε η εταιρία πριν τη διάσωση, να ανατρέχει δηλαδή στα ίδια χρονοδιαγράμματα εργασιών και διαδικασίες, ώστε να εξετάζονται και να κατανοούνται οι αλλαγές που γίνονται.

10. Μελλοντική Στρατηγική και Σταθεροποίηση
Θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία διάσωσης θα συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την ολοκλήρωσή της. Το ζητούμενο μιας επιχείρησης είναι η σταθερότητα και η ανάπτυξη, μετά από μια κατάσταση ύφεσης. Έτσι, κρίνεται απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός της προηγούμενης στρατηγικής και ο σχεδιασμός μιας νέας, μακροχρόνιας που θα βασίζεται στη γνώση των προηγούμενων ετών και στη διεργασία εξυγίανσης που υλοποιήθηκε, ώστε να επιδιώκεται συνεχώς σταθεροποίηση, κερδοφορία και ρευστότητα, χωρίς ανησυχίες για έλλειψη κεφαλαίων ή άλλες μελλοντικές κρίσεις.

Η επιτυχία μιας στρατηγικής διάσωσης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Η σωστή όμως καθοδήγηση και εμπειρία μπορούν να εγγυηθούν ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Για περισσότερη ενημέρωση γύρω από στρατηγικές διάσωσης και εξυγίανσης, μπείτε στο www.ffc.gr.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό