1. Αναθεώρηση στρατηγικής και επανακαθορισμός στόχων

anatheorisi-stratigikis-kai-epanakathorismos-stoxon

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κατάσταση για τα επιχειρηματικά χρονικά όπου επηρεάζεται εκθετικά από τα capital controls, την τραπεζική αργία, την απώλεια της πίστης στη αγορά, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον και την παρατεταμένη πτώση του κύκλου εργασιών.

Συνεπώς, οφείλουν να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους και να επανακαθορίσουν τους στόχους τους αναφορικά με τις πωλήσεις, τη κερδοφορία και τη χρηματοδότηση. Ειδικότερα η επιχείρηση στον βραχυπρόθεσμο άμεσο ορίζοντα μπορεί να υιοθετήσει τις ακόλουθες πολιτικές:

 1. Αναθεώρηση των στόχων των Κέντρων Κόστους της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρτιγενείς εξελίξεις
 2. Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατολογίου με βάση τις παρούσες συνθήκες και επιλογή για συνεργασία κατά σειρά προτεραιότητας:
 • Παραδοσιακοί πελάτες
 • Πελάτες που διαθέτουν ρευστότητα και,
 • Πελάτες που προσφέρουν βέλτιστη αναλογία οφέλους/κόστους.

Αποφεύγεται η αποθεματοποίηση προϊόντων

Στο μακροχρόνιο πλάνο για την αναθεώρηση στρατηγικής της επιχείρησης όπου τίθενται τα θεμέλια της δυναμικής βιωσιμότητας οι προτεινόμενες πολιτικές συνίσταται στην:

 1. Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας.
 2. Καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας στην καινοτομία σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο της οντότητας ενισχύοντας την εκπαίδευση και την συμμετοχή των απασχολούμενων σε ομάδες καινοτομίας.
 3. Συμμετοχή σε επιχειρησιακά δίκτυα (clusters) με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις συμπληρωματικών αγαθών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και παράλληλη πρόσβαση σε αγορές που ενδυναμώνουν την κερδοφορία και την ρευστότητα.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τις νέες πολιτικές πωλήσεων και τον επανακαθορισμό σχέσεων προμηθευτών, πελατών και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Το σχέδιο για την αναθεώρηση στρατηγικής μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά κάποια από τα παρακάτω:

 • Επανεξέταση του συνόλου των τραπεζικών σχέσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να προταθεί ως στρατηγικός στόχος η άμεση και φθηνή χρηματοδότηση .
 • Δημιουργία νέων σχέσεων με τραπεζικά ιδρύματα.
 • Χρηματοδοτήσεις μέσω εκχώρησης απαιτήσεων πελατών είτε μέσω εταιρειών Factoring ή Forfaiting είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Χρηματοδοτήσεις μέσω Leasing ή Sale and Leased Back.
 • Έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων ή Εγγυητικών Επιστολών.
 • Ανεύρεση και εξάλειψη κάθε σπατάλης μέσα από τον επανασχεδιασμό της επιχειρηματικής δράσης υιοθετώντας στην πλήρη έκταση την προτροπή της οικονομικής θεωρίας για την ελαχιστοποίηση του κόστους.
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά προγράμματα.

Στην Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων με πάνω από 17 έτη εμπειρίας στον επιχειρηματικό κόσμο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για την αναθεώρηση στρατηγικής της, καθώς και να σχεδιάσουμε το βέλτιστο πλάνο χρηματοδότησης της.
Επιπλέον, υλοποιούμε το προσυμφωνημένο σχέδιο και εξασφαλίζουμε την ρευστότητα που τόσο έχει ανάγκη η επιχείρηση για να συνεχίζει να παραμένει βιώσιμη αυτή την δύσκολη περίοδο.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό