32. Διαχείριση Κινδύνου και επιχειρήσεις

diaxeirisi-kindynou-kai-epixeiriseis

Συνεχίζοντας την αναφορά μας σε θέματα που αφορούν την Διαχείριση Κινδύνου στις σύγχρονες επιχειρήσεις και των ορισμών που έχει δώσει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization) και το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνου του Ηνωμένου Βασιλείου( UK Institute of Risk Management), η περιγραφή κινδύνου (risk description) αποτελεί την οργανική βάση της διαδικασίας αντιμετώπισης κινδύνου.

Ο στόχος της περιγραφής είναι η απεικόνιση και κατηγοριοποίηση αναγνωρισμένων κινδύνων σε δομημένη μορφή. Παράδειγμα δομημένης μορφής αποτελεί η χρήση καλά σχεδιασμένων πινάκων οι οποίοι παρέχουν την δυνατότητα αναγνώρισης, περιγραφής και αποτίμησης κινδύνων.

Ένας πίνακας περιγραφής κινδύνου δύναται να συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι:

 • Πεδίο Κινδύνου. Ποιοτική περιγραφή του μεγέθους και του είδους του κινδύνου.
 • Φύση κινδύνου. Τι είδος είναι μεταξύ των στρατηγικών, χρηματοοικονομικών, λειτουργικών, γνωστικών ή κινδύνων συμμόρφωσης.
 • Έχοντες έννομο ενδιαφέρον. Ποιους επηρεάζει π.χ. μετόχους, ιδιοκτήτες, φορείς.
 • Ποσοτικοποίηση. Διερευνάται η Σημαντικότητα και η Πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου.
 • Ανοχή/Έλκυση στον κίνδυνο. Δυνητικές χρηματοοικονομικές απώλειες, ύψος περιουσιακών στοιχείων σε κίνδυνο, ποσοτική ανάλυση επιπτώσεων κινδύνου, στόχοι επιχείρησης για τον έλεγχο του κινδύνου και ανεκτό επίπεδο απωλειών.
 • Χειρισμός κινδύνου και μηχανισμοί άμυνας. Βασικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, επίπεδο εμπιστοσύνης (confidence level) του υφιστάμενου ελέγχου, καταγραφή και αναγνώριση πρωτόκολλων παρακολούθησης και ανασκόπησης.
 • Δυνητικές ενέργειες βελτίωσης και αναθεώρησης. Συστάσεις και κατευθύνσεις μείωσης κινδύνου.
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής. Το σημαντικότερο βήμα της περιγραφής. Πως προετοιμάζεται μια εταιρεία για να αντιμετωπίσει τους τρέχοντες αλλά και μελλοντικούς κινδύνους που μπορούν να διακινδυνεύσουν την επιβίωση της.

Εφόσον καταγραφούν λεπτομερώς οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση του κινδύνου (risk evaluation/assessment). Εδώ με βάση την πιθανότητα ή και τις επιπτώσεις του κινδύνου, κατατάσσεται σε κλίμακα Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή.

Παράδειγμα αποτελούν οι συνέπειες αλλά και η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου που δύναται να καταταχθούν είτε σαν ευκαιρίες είτε σαν απειλές.

 • Υψηλή. Χρηματοοικονομική επίπτωση στον οργανισμό που μπορεί να υπερβεί τα ΧΧΧ€. Σημαντική επίδραση στην στρατηγική του οργανισμού. Πιθανό να συμβεί κάθε χρόνο ή περισσότερο από 25% πιθανότητα εμφάνισης.
 • Μεσαία. Χρηματοοικονομική επίδραση στον οργανισμό μεταξύ Χ€ και Y€. Μέτρια επίδραση στον οργανισμό ή επίδραση σε περιορισμένο αριθμό επιχειρηματικών μονάδων του οργανισμού. Πιθανό να συμβεί σε περίοδο 10 ετών ή λιγότερο από 25% πιθανότητα να συμβεί.
 • Χαμηλή. Χρηματοοικονομική επίδραση στον οργανισμό μικρότερη των Χ€. Χαμηλή επίδραση στον οργανισμό ή έμμεση επίδραση μέσω Πελατών η Προμηθευτών του. Όχι πιθανό να συμβεί σε μια περίοδο μικρότερη των 10 ετών ή πιθανότητα να συμβεί μικρότερη του 2%.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

 • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
 • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
 • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
 • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
 • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
 • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
 • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό