Διαχείριση του Πιστωτικού κινδύνου των Ελληνικών Επιχειρήσεων Ι

στην πιστωτική πολιτική των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια.
Η ICAP συγκέντρωσε τις απαντήσεις από ένα ερωτηματολόγιο που απέστειλε σε δείγμα 354 επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 5 εκατ. ευρώ. Το 76% αυτών των επιχειρήσεων εμφάνιζαν κύκλο εργασιών κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ και το 40% αυτών είχαν λιγότερο από 50 άτομα προσωπικό.
Στην ερώτηση που τους έκανε η εταιρεία ποιος είναι ο μέσος όρος πίστωσης που παρέχεται, το 39% απάντησαν ότι δεν ξεπερνούν τις 60 ημέρες. Το ποσοστό αυτό για το 2018 εμφανίζεται να υποχωρεί έναντι του 45% του 2017. Το 73% των επιχειρήσεων απάντησε ότι η παρεχόμενη πίστωση τους φτάνει μέχρι τις 90 ημέρες. Το ποσοστό αυτό δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις κατά τα τελευταία έτη (77% το 2017, 75% το 2016).
Αντίστοιχα στις εισπράξεις, το 65% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εισπράττει μέχρι τους 3 μήνες. Ανησυχητική ένδειξη αποτελεί ότι το υπόλοιπο 35% των επιχειρήσεων εισπράττει μετά από διάστημα 3 μηνών. Φυσικά με μέσο χρόνο είσπραξης μεγαλύτερο των 3 μηνών είναι απαραίτητη μια συνετή, δομημένη και αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας τους και των πηγών χρηματοδότησης τους.
Όσον αφορά την πιστωτική πολιτική που ακλούθησαν οι εταιρείες για το 2018 το 42% του δείγματος είτε περιόρισαν το ύψος των πιστώσεων τους, είτε μείωσαν τον χρόνο πίστωσης. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα (2017: 50%) και κατά 25% σε σχέση με το 2016 (67%). Το 19% του δείγματος κινήθηκε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση (αύξηση πιστώσεων-αύξηση χρόνου πίστωσης), ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την έρευνα του 2017 (10%). Εκτίμηση μας είναι ότι είτε η πίεση για πωλήσεις και η δυστοκία της αγοράς ώθησε τις επιχειρήσεις σε επέκταση της παρεχόμενης πίστωσης είτε σε συνδυασμό με τις θετικές προβλέψεις για την οικονομία διαβλέπουν ότι μπορούν να επεκτείνουν την πίστωση τους. Τα ποσοστά όμως δείχνουν ότι η αγορά είναι ακόμα συγκρατημένη σε ότι αφορά την επέκταση της πιστωτικής γραμμής.
Στα σημαντικά εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη τους οι Credit officers των εταιρειών για να διαμορφώσουν την πιστωτική πολιτική τους, συγκαταλέγονται τα Στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς και οι Αξιολογήσεις πιστοληπτικής Ικανότητας (93% και 78% σε κλίμακα «πάρα πολύ» και «πολύ» σημαντικό) και ακολουθούν κατά σειρά οι Ισολογισμοί και οι Αριθμοδείκτες (74%). Οι Ισολογισμοί και οι Αριθμοδείκτες κατέγραψαν και την μεγαλύτερη αύξηση σε σημαντικότητα από το 58% του 2016 στο 74% του 2018. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να εμπιστεύονται την εικόνα που παρουσιάζουν οι πελάτες τους στους Ισολογισμούς τους λόγω της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και της εκτεταμένης ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών που είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύσουν οι επιχειρήσεις.
Μια μεγάλη ‘πληγή’ που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες που επιχειρούν σε ένα αντίξοο περιβάλλον οικονομικής κρίσης, είναι οι επισφάλειες. Στο ερώτημα ‘Τι ποσοστό (%) επί των συνολικών σας πωλήσεων αφορούν οι επισφάλειες πελατών, το 36% των επιχειρήσεων του δείγματος έχουν να αντιμετωπίσουν επισφάλειες μεγαλύτερες του 1% των συνολικών τους πωλήσεων. Το συγκεκριμένο ποσοστό παρουσιάζεται σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι (2017: 37%), εντούτοις είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2016 (2016: 45% των επιχειρήσεων με επισφάλειες μεγαλύτερες του 1% του Κύκλου Εργασιών τους).
Σε επόμενο άρθρο μας θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Credit controllers και κατέγραψε η έρευνα καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να διαμορφώνουν την πιστωτική πολιτική των εταιρειών τους.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό