Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στοχεύοντας στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή όμως επαγγελματικό χώρο. Ο πρώτος κύκλος ξεκινάει στις 5 Ιουλίου 2017 και λήγει στις 9 Αυγούστου 2017. Η δεύτερη και τρίτη περίοδος υποβολής ξεκινούν στις 6 Σεπτεμβρίου και 8 Νοεμβρίου ενώ λήγουν στις 11 Οκτωβρίου και 13 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τη δράση ενισχύονται τα επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€. Το ανώτατο όμως ύψος δύναται να ανέλθει έως και τις 40.000€ στη περίπτωση όπου δύο ωφελούμενοι συμμετάσχουν με συνεργατικό σχήμα ενώ αυξάνεται στις 50.000€ κατά τη συνεργασία τριών ή και περισσότερων ωφελούμενων. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές θεωρούνται και οι δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; Οι κατέχοντες από 1/1/1995 και μετά πτυχίο «…ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος».
Οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες με τη πρώτη να απαρτίζεται από τους εγγεγραμμένους ανέργους στο σχετικό μητρώο του ΟΑΕΔ , τους μισθωτούς (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) και τους υφιστάμενους επιχειρηματίες που θα συστήσουν όμως νέα εταιρία με τη συμμετοχή ανέργου/ων ή μισθωτό/ων. Η δεύτερη κατηγορία δικαιούχων είναι οι υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν ήδη συναφή με το τίτλο σπουδών τους επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και συνεργατικά σχήματα μεταξύ αυτών.
Η δράση επιβάλλει εισοδηματικούς περιορισμούς με κριτήριο την ιδιότητα του ωφελούμενου κατά τη στιγμή της αίτησης. Έτσι όσοι υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού θα πρέπει ο «μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013… να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα». Ενώ εκείνοι που θα καταθέσουν αίτηση με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία θα πρέπει «ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 … να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον για τη κατηγορία επιβάλλεται ο περιορισμός των ακαθάριστων εσόδων όπου «ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€». Και οι δύο κατηγορίες ενισχύονται 100% για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία της επιχείρησης που διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης με τον περιορισμό όμως να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της αίτησης. Η μοναδική εξαίρεση υφίσταται στη περίπτωση των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο στις Κοινωνικές επιχειρήσεις που έλαβαν την επιχορήγηση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων όπου:
 Η νέα εταιρεία οφείλει να έχει μια εκ των ακόλουθων νομικών μορφών: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Ειδικότερα στα επαγγέλματα όπου « ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 Η συμμετοχή των ωφελούμενων με ίσα εταιρικά μερίδια
 Διακοπή υφιστάμενης ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
 Δεν επιτρέπεται συνεργατικό σχήμα μεταξύ συζύγων και συγγενών Α’ και Β΄ βαθμού
 Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις – ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων
Οι κατηγορίες δαπανών που επιχορηγούνται σύμφωνα με τη πρόσκληση της δράσης διακρίνονται ως εξής:
 Λειτουργικές (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)
 Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας ύψους 12.000€
 Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
Με την αναγγελία του νέου προγράμματος κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί προγενέστερο σχετικό άρθρο προκειμένου να θυμηθούμε τα λάθη που στοίχησαν τη διεκδίκηση της χρηματικής ενίσχυσης σε αξιόλογες προσπάθειες ευελπιστώντας να συνδράμουμε στην εξάλειψη αυτών στις νέες αιτήσεις.

Ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Δράσης ενίσχυσης των Πτυχιούχων (Α’ κύκλος ΕΣΠΑ 2014-2020)
Από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτούμενων σχεδίων για την Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 καταγράφονται εννέα (9) λόγοι απόρριψης των 268- κατά τα αλλά υψηλών -βαθμολογημένων σχεδίων:
Α/Α Λόγος μη Έγκρισης Ποσοστό επί του συνόλου
1 Οι συμπληρωματικές δευτερεύουσες δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητες για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
55,6%

2 Εντοπισμός αναφοράς στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε πεδίο του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 32,1%
3 Μη συνάφεια/αντιστοίχιση δηλούμενων ΚΑΔ, Επιχειρηματικού Σχεδίου και Τίτλου Σπουδών. 5,6%

4 Έχει δηλωθεί συμμετοχή του δικαιούχου σε άλλη επιχείρηση. 4,1%
5 Έχει δηλωθεί ένταξη δικαιούχου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μετά την 01/01/2012. 1,1%

6 Η νομική μορφή της υφιστάμενης επιχείρησης είναι μη επιλέξιμη για δικαιούχους της Κατηγορίας Β (Αυτοαπασχολούμενοι). 0,4%

7 Ο δικαιούχος δεν διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 0,4%
8 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση είναι κάτω από το όριο των 5.000 €. 0,4%

9 Τίτλος σπουδών από μη αναγνωρισμένη σχολή από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά δήλωση δικαιούχου. 0,4%

Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μη εγκεκριμένων σχεδίων ανήλθε στο υψηλό 89,5 με τη μέγιστη βαθμολογία να ανέρχεται στο 99,5 και την ελάχιστη στο ύψος του 85,77 ήτοι σχέδια που θα τύγχαναν το ευεργέτημα της ενίσχυσης δεδομένου ότι «οι εντάξεις των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά κατηγορία περιφέρειας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επιχειρηματικά σχέδια που ισοβαθμούν».
Φαίνεται ότι οι συντάκτες των σχεδίων δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή στους όρους συμμετοχής παρόλο του αξιόλογου της επιχειρηματικής τους πρόταση. Συγκεκριμένα πάνω από τα μισά μη εγκεκριμένα σχέδια παραβίασαν τον έβδομο όρο του κεφαλαίου για τους Δικαιούχους και τους όρους συμμετοχής των δηλαδή του όρου ότι μπορούσαν να διατηρήσουν την ιδιότητα του εμπόρου μόνο εφόσον οι αντίστοιχοι ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου δηλώνονταν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες και επιπλέον αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των ΚΑΔ της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. Συνεπώς ο μηχανικός αυτοκινήτων κατά την παροχή της υπηρεσίας της επισκευής επιτρέπεται να διαθέτει τα σχετικά ανταλλακτικά τα οποία και τα τιμολογεί ενώ ο αρχιτέκτονας για την παρούσα δράση δεν δύναται να εμπορεύεται σκαπτικά μηχανήματα.
Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία λάθους εντοπίζεται στην αναφορά προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του δικαιούχου μέσα στο προς αξιολόγηση επιχειρηματικό σχέδιο καταστρατηγώντας έτσι μια από τις βασικές αρχές της αξιολόγησης ήτοι της μη πρόσβασης των αξιολογητών στα στοιχεία των επενδυτών αποτρέποντας την ετεροδοσοληψία και καθιστώντας έτσι την διαδικασία μη δωροδοσιογόνα.
Τα λάθη των τριών πρώτων κατηγοριών θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα από την έγκαιρη τροποποίηση των σχετικών ΚΑΔ και από την προσεκτική αναζήτηση στο επιχειρηματικό σχέδιο των σχετικών στοιχείων ταυτότητας π.χ. μέσα από τη χρήση της εντολή «εύρεσης» του word. Τα λάθη των λοιπών κατηγοριών δεν θα μπορούσαν να αντιστραφούν καθιστώντας έτσι την εξ αρχής συμβουλή της μη κατάθεσης του αιτήματος της ενίσχυσης περιορίζοντας τη σπατάλη πόρων.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό