284. Έξυπνη Μεταποίηση

eksipnh-metapoihsh-financial-factor-consulting

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του.

Εντάσσεται στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στον Πυλώνα Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και  Μετασχηματισμός  της  Οικονομίας»  και  στη  Δράση  16721:  «Επιτάχυνση  της  Έξυπνης Μεταποίησης». 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων  του  ελληνικού  βιομηχανικού  οικοσυστήματος  για  την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο Industry 4.0 επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή  πρωτοτύπων  και  εξατομικευμένων  προϊόντων  που  ενσωματώνουν  υψηλή τεχνολογία.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επιπρόσθετα,  στο  πλαίσιο  της  δράσης  “Έξυπνη Μεταποίηση” πρόκειται  να  χρηματοδοτηθούν  δαπάνες  υποδομών δικτύου  υψηλής  ταχύτητας  5G,  για  μηχανολογικό  εξοπλισμό,  εξοπλισμό  εργαστηρίου  και εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού, άδειες cloud, υπηρεσιών  ασφάλειας  IT,  σχεδιασμού  προϊόντων,  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κόστη πιστοποίησης, τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής  και λογισμικών ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, εκπαίδευσης προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0 κλπ.

Στο πλαίσιο της δράσης “Έξυπνη Μεταποίηση” έχει προβλεφθεί επίσης, η χρηματοδότηση δαπανών δημοσιότητας και επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίησή του. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης “Έξυπνη Μεταποίηση”, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν  απλογραφικό  ή  διπλογραφικό  λογιστικό  σύστημα  (τηρούν  βιβλία  Β ́  ή  Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης . Ειδικότερα: 

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. 
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

Οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  έχουν  τη  νομική  μορφή:  ΑΕ,  ΕΠΕ,  ΟΕ,  ΕΕ,  ΙΚΕ  και  ατομικές Επιχειρήσεις.

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

*Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα: 

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,  
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,  
 • σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,  
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,  
 • διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,  
 • μελέτες  σκοπιμότητας  και  ερευνών  αγοράς  για  την  ανάπτυξη  νέων  έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών, 
Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για: 
 • μηχανολογικό εξοπλισμό,  
 • κτιριακές εγκαταστάσεις, 
 • ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας  5G, 
 • εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,  
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,
 • υπηρεσίες ασφάλειας IT,  
 • υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,  
 • πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  
 • κόστη πιστοποίησης,   
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, 
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,  
 • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2023

Για να διαβάσετε τον οδηγό του προγράμματος πατήστε ΕΔΩ.

Αν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και την δυνατότητα υποβολής πρότασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 8056 856 ή με αποστολή email στο info@ffc.gr.

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό