Ελλάδα: Μια στρατηγική Ανάπτυξης για το μέλλον Ⅱ

είχαμε αναφέρει, το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις καθώς και χρονικά ορόσημα αυτών, με σκοπό να μην υπάρχουν διαφωνίες από τους Ελληνικούς φορείς για το τι και το πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Ευλόγως υποθέτουμε ότι η σύνταξη του σχεδίου εμπεριέχει σημαντική συνεισφορά από του Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Δημοσιονομική Βιωσιμότητα.
•   Επικαιροποίηση, έγκριση και εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη όπως έχουμε αναφέρει και στο άρθρο μας για την σύνταξη του Προϋπολογισμού και αποτελεί το πλαίσιο εφαρμογής των ήδη ψηφισμένων οικονομικών μέρων. Συνεπώς τα περιθώρια απόκλισης έναντι του σχεδίου περιορίζονται, ακόμα και μετά την έξοδο της χώρας στις αγορές.
 •   Ολοκλήρωση του νέου λογιστικού σχεδίου για το Δημόσιο. Μέχρι το 2022 το Δημόσιο θα αποκτήσει τους ίδιους λογιστικούς κανόνες που ισχύουν στην ιδιωτική αγορά. Μεγάλη μεταρρύθμιση με σημαντικά οφέλη.
•    Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων δημοσίου και αντιμετώπιση των δομικών αιτιών συσσώρευσης αυτών.
•    Εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής όπως το περιουσιολόγιο μέχρι τέλος του 2018, μηχανισμό τιμολόγησης και αυτόματης αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών ακινήτων, επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών.
Βιώσιμη Ανάπτυξη.
•    Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Εδώ περιλαμβάνεται η εφαρμογή του οδικού χάρτη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΣΕΠΕ, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με βάση την αρχή της επεκτασιμότητας μόνο, εφαρμογή νέου πλαισίου για την καθιέρωση κατώτατου μισθού, προγράμματα απασχόλησης και ανάπτυξη πολιτικών για την απασχόληση.
•    Ενίσχυση της παραγωγικότητας. Εδώ περιλαμβάνονται πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας στον αγροτοδιατροφικό τομέα, εφαρμογή της Εθνικής Περιφερειακής Τουριστικής Πολιτικής όπου συμπεριλαμβάνονταν δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
•    Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω εκσυγχρονισμού και σχεδιασμού νέου συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο, καινούργια αποτελεσματική κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ψηφιακό οργανόγραμμα για όλους τους φορείς του Δημοσίου, εφαρμογή του συστήματος της κινητικότητας. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την ενίσχυση των Ανεξάρτητων αρχών και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην Δημόσια Διοίκηση.
•    Ενίσχυση μηχανισμών υποστήριξης και εποπτείας. Καθιέρωση παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, εφαρμογή του σχεδίου δράσης για το κτηματολόγιο, ίδρυση επιχειρηματικών πάρκων και σημαντικές παρεμβάσεις στην χορήγηση αδειών στις επιχειρήσεις. Βελτίωση του χρόνου εκδίκασης για εταιρικές υποθέσεις, εφαρμογή του επαγγέλματος «Διαχειριστής Αφερεγγυότητας», δημιουργία σταθερού φορολογικού συστήματος φιλικό προς την ανάπτυξη. Επέκταση των ελέγχων στην αγορά με εξειδίκευση στην μεθοδολογία και στα κριτήρια ελέγχου.
Διαρθρωτικά μέτρα για την ανάπτυξη.
•    Υποδομές δίκτυα και Ενεργειακά έργα. Εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, σχεδιασμός και ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων, δίκτυα 5ης γενιάς 5G, διασύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη χώρα, μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας σε ιδιώτες και δημόσιο, αγωγός ΤΑΠ, αγωγός IGB, διαμετακομιστικός σταθμός Αλεξανδρούπολης, σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, αγωγός EastMed, αναβάθμιση υποδομών Πειραιά.
•    Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Δημοσίου. Εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου ΤΑΙΠΕΔ, αξιολόγηση επιχειρηματικών πλάνων ΔΕΚΟ, βασικοί δείκτες απόδοσης ΔΕΚΟ, αξιολόγηση διοικητικών συμβούλιων ΔΕΚΟ.
Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
•    Προώθηση μιας κοινωνικά προσανατολισμένης οικονομίας. Εφαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης του οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, εφαρμογή πολιτικών μικρο-χρηματοδότησης, εφαρμογή φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις που επενδύουν σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία,.
•    Βιώσιμη ανάπτυξη των Ελληνικών Νησιών. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου θαλασσίων αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, σχεδιασμός θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων σύνδεσης των νησιών.
•    Εξασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Δημιουργία Εθνικού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αυτό-αξιολόγηση σχολικής μονάδας, καθιέρωση διετούς φοίτησης στην προσχολική εκπαίδευση, εισαγωγή νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών και του προϋπολογισμού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
•    Παροχή καθολικής και αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης. Ανάπτυξη του δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, άνοιγμα 170 νέων Τοπικών Μονάδων Υγείας, εφαρμογή σχεδίου κεντρικοποιημένων προμηθειών, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων, ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας με σύνταξη σε μία μέρα και συγχώνευση όλων των ταμείων κάτω από τον ΕΦΚΑ.
Τέλος το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβάνει το πλάνο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ με κάποιες από τις δράσεις του να έχουν ολοκληρωθεί όπως η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και κάποιες να βρίσκονται σε εξέλιξη όπως η πώληση των μετοχών του ΟΤΕ, των ΕΛΠΕ, της ΔΕΗ και της Εγνατίας Οδού.
Στο επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε στο πλαίσιο χρηματοδότησης αλλά και τα σχέδια για την κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό