Ελλάδα: Μια στρατηγική Ανάπτυξης για το μέλλον Ⅲ

της χώρας μας, στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης και των δράσεων που περιγράψαμε στα προηγούμενα άρθρα μας. Σύμφωνα με το σχέδιο η χρηματοδότηση της ανάπτυξης θα προέρθει από πέντε διαφορετικές πηγές που είτε θα δουλέψουν ανεξάρτητα είτε συμπληρωματικά ή μία στην άλλη:
         • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
         • Μικτή χρηματοδότηση
         • Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4499/2016
         • Ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας και
         • Ενισχυτικές παρεμβάσεις στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο για την εθνική στρατηγική ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 6,75 δις ευρώ για το 2018. Επιπλέον 2 δις ευρώ θα διατίθενται κάθε έτος στην Ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια μέσω των κεφαλαίων της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΙΒ), της ΕΤΑΑ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, EBRD). Η εκτίμηση του σχεδίου είναι ότι τα επόμενα 5 χρόνια αναμένεται να εισέρθουν στην Ελληνική οικονομία 40-50 δις μέσω του ΠΔΕ. Επιπλέον αναμένεται εισροή πόρων μέσω των διαρθρωτικών και άλλων κονδυλίων της ΕΕ όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, όπως καταγράφηκε και στις προτεραιότητες του τελευταίου προγράμματος ΕΣΠΑ, η κατεύθυνση των πόρων είναι στους οκτώ πρωταρχικούς τομείς, Ενέργεια, Γεωργία, Πληροφορική & Επικοινωνία, Φαρμακευτικά προϊόντα, Υγεία, Μεταφορές και Logistics, Πολιτισμός και τέλος Τουρισμός.
Η Μικτή Χρηματοδότηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νέες πιστοδοτήσεις στον Ιδιωτικό τομέα. Το Αναπτυξιακό Σχέδιο παρουσιάζει τα μελλοντικά εργαλεία χρηματοδότησης για ΜΜΕ όπως:
         • Αμοιβαίο Κεφάλαιο Equity Fund, το οποίο παρέχει κεφάλαια με την μορφή Ιδίων Κεφαλαίων, Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital) ή Αναπτυξιακών Κεφαλαίων με χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ.
         • Ταμείο Κατανομής Κινδύνων, Ταμείο Επιχειρηματικότητα Ι και ΙΙ με μειωμένο επιτόκιο και εγγυήσεις και χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ.
         • Global Loan, εγγύηση ρευστότητας από την ΕΤΕπ προς τις 4 συστημικές τράπεζες για χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ.
         • Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου, με παροχή εγγυήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ σε ξένες τράπεζες για την κάλυψη κινδύνων εξαγωγικών δραστηριοτήτων Ελληνικών ΜΜΕ.
         • Μικρό-χρηματοδοτήσεις, με ανάπτυξη δικτύου ιδρυμάτων Μικρό-Χρηματοδότησης για δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ.
         • Συλλογική-μικροχρηματοδότηση (crowdfunding), με στρατηγικές και εργαλεία βιώσιμης χρηματοδότησης από το κοινό.
         • Προγράμματα για ανάπτυξη υποδομών όπως το Ταμείο Υποδομών, Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Προγράμματα Εφαρμογής Τοπικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Προγράμματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων και Ιδιωτικών κτιρίων με σκοπό την ανάθεση των έργων στον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη των εργασιών του.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποσκοπεί στην δημιουργία περισσότερων από 11 δις ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων έως το 2023 με παροχή κινήτρων για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ενθάρρυνση της παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, ενθάρρυνσης των συγχωνεύσεων και των συνεργατικών πρωτοβουλιών και ενίσχυση της υγιούς και εξειδικευμένης επιχειρηματικότητας. Παρέχει φορολογικές απαλλαγές για εξοπλισμό μηχανημάτων, επιδοτήσεις στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, ταχείες διαδικασίες και σταθερό συντελεστή φορολογίας με μεγάλες φορολογικές απαλλαγές για μεγάλες επενδύσεις.
Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας η οποία θα διευκολύνει την χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, αποτελεί την μετεξέλιξη του Ομίλου ΕΤΕΑΝ με δυνατότητες καταθέσεων και συγκέντρωσης κεφαλαίων όπως οι εμπορικές τράπεζες.
Τέλος το Αναπτυξιακό σχέδιο αναφέρει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να αναλάβει ο Χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας για να μπορέσει να ανταποκριθεί του ρόλου του ως όχημα στήριξης της ανάπτυξης της χώρας. Μέρος αυτών των πρωτοβουλιών αποτελεί η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, η ενίσχυση της διαφοροποίησης μέσω της προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών και την ισχυροποίησης των εποπτικών κεφαλαίων, της βελτίωσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης και τέλος των μέτρων για την χαλάρωση έως την πλήρη εξάλειψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό