Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για το 2019 απευθυνόμενοι στις επιχειρήσεις της χώρας μας. Η Δράση της ανταγωνιστικότητας στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμένει ενεργό μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του ύψους 400.000.000€.
Σε ποιους απευθύνεται:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
       • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
       • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης.
       • Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Τομείς Δραστηριότητας Επιχειρήσεων
       • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
       • Ενέργεια.
       • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
       • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
       • Περιβάλλον.
       • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
       • Υγεία.
       • Υλικά – Κατασκευές.
Ύψος επιδότησης
Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €. Επιδότηση από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Επιδοτούµενες δαπάνες
       • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
       • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
       • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
       • Ψηφιακή Προβολή.
       • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες.
       • Μεταφορικά Μέσα.
       • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Η Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία της στην σύνταξη, κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προγραμμάτων μπορεί να σας υποστηρίξει από την έναρξη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την υλοποίηση της. Με σκοπό την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας των δυνητικά δικαιούχων, η εταιρεία μας μπορεί να ελέγξει την δυνατότητα ή μη συμμετοχής σας καθώς και να εκτιμήσει με μεγάλη αξιοπιστία την τελική σας βαθμολογία. Έτσι θα γνωρίζετε από την αρχή τη πιθανότητα επιτυχούς συμμετοχής στο εκάστοτε πρόγραμμα.

Financial Factor Consulting
Τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων & επιδοτήσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό