Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για το 2019 απευθυνόμενοι στις επιχειρήσεις της χώρας μας. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.Η περίοδος υποβολής των σχεδίων είναι από 27 Φεβρουαρίου 2019 έως 9 Μαΐου 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 60.000.000€.
Σε ποιους απευθύνεται:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
       • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
       • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
       • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
          o 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
          o 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
          o 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Τομείς Δραστηριότητας Επιχειρήσεων (ενδεικτικά θα πρέπει να ελεγχθεί ο ΚΑΔ)
      • Λιανικό εμπόριο.
      • Παροχή υπηρεσιών εστίασης.
     • Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.
Ύψος επιδότησης
Επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €. Επιδότηση έως το 50% των επιλέξιµων δαπανών.
Επιδοτούµενες δαπάνες
      • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
      • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
      • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
      • Μεταφορικά μέσα
      • Ψηφιακή προβολή.
      • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.
      • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
      • Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
Η Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία της στην σύνταξη, κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προγραμμάτων μπορεί να σας υποστηρίξει από την έναρξη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την υλοποίηση της. Με σκοπό την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας των δυνητικά δικαιούχων, η εταιρεία μας μπορεί να ελέγξει την δυνατότητα ή μη συμμετοχής σας καθώς και να εκτιμήσει με μεγάλη αξιοπιστία την τελική σας βαθμολογία. Έτσι ο επιχειρηματίας θα γνωρίζει από την αρχή τις πιθανότητες επιτυχούς συμμετοχής του στο εκάστοτε πρόγραμμα.

Financial Factor Consulting
Τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων & επιδοτήσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό