12. ΕΣΠΑ 2014-2020 Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα “Χρηματιστήριο”

Ήδη ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων των αιτήσεων για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα κατατεθούν για την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την κεφαλαιακή ενίσχυση να κυμαίνεται από 5.000€ έως 25.000€ για την ατομική επιχείρηση και να ανέρχεται μέχρι το ποσό των 50.000€ για την συνεργατική άσκηση τριών η περισσοτέρων ατόμων, η δράση στοχεύει στη μείωση της ανεργίας με την 100% χρηματοδοτική ενίσχυση των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται από τις 8 Μαρτίου.

Η στοχευόμενη αυτή μείωση αναμένεται να προκύψει είτε μέσα από την αύξηση της αυτοαπασχόλησης είτε εξαιτίας της δημιουργίας -συναφούς με την ειδικότητά τους – νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων υποστηρίζοντας «…τη δημιουργία, την οργάνωση, την υποστήριξη και την λειτουργία τόσο του νέου όσο και του υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου».

Επιπλέον στην ενίσχυση πτυχιούχων και την παρότρυνση των ενδιαφερόμενων για την επάνδρωση της δημιουργούμενης επιχείρησης συντελεί και η επιχορήγηση των νέων θέσεων εργασίας μέχρι το ποσό των 12.000€.

Όμως οι περιορισμοί για την έγκυρη συμμετοχή είναι αρκετοί.

Έτσι πρώτα από όλα ο ενδιαφερόμενος άνεργος πρέπει να ελέγξει αν ο τίτλος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας του δίνει τη δυνατότητα να ασκήσει κάποια από τις δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ για την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης να ελέγξει αν ανήκει στην πρώτη κατηγορία των ανέργων όπου ο δυνητικός δικαιούχος απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης οπότε για τους μη εγγεγραμμένους επιβάλλεται η προγενέστερη επίσκεψη στο τοπικό κατάστημα της περιοχής τους.

Το επόμενο κριτήριο αφορά το εισοδηματικό ύψος του ενδιαφερόμενου που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000€ το ατομικό και τις 35.000€ το οικογενειακό εισόδημα.

Η δεύτερη κατηγορία ενδιαφερομένων για την ενίσχυση πτυχιούχων αφορά τους αυτοαπασχολούμενους όπου όμως πρέπει να ικανοποιούν δύο συνθήκες αφενός την ύπαρξη της συναφούς – με τους επιλέξιμους ΚΑΔ (ένας τουλάχιστον) – υφιστάμενης επαγγελματικής τους δράση και αφετέρου να μην διατηρούν σχέση μισθωτής εργασίας ή να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Και στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύουν οι προαναφερόμενοι εισοδηματικοί περιορισμοί. Στην περίπτωση που προκριθεί η συνεργατική δράση δύο ή περισσοτέρων ατόμων οι ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν για το καθένα δυνητικό εταίρο ξεχωριστά.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην δυνητική θέση των συγγενών 1ου και 2ου βαθμού στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο αφού αποκλείονται αφενός οι μεταξύ τους σύσταση οικονομικής οντότητας και αφετέρου οι μεταξύ τους συμβάσεις επαγγελματικής μίσθωσης δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες τα μισθώματα που καταβάλλονται σε αυτούς.

Ο ενδιαφερόμενος για την ενίσχυση πτυχιούχων μπορεί στην περίπτωση που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου να ζητήσει είτε προκαταβολή με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού είτε να εκχωρήσει τη δημόσια χρηματοδότηση στην Τράπεζα λαμβάνοντας ισόποσο δάνειο.

Στη περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού η καταβολή της δράσης θα γίνει κατευθείαν στη τράπεζα.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Τμήμα αναλύσεων
Financial Factor Consulting

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό