45. Ιδρύσεις και διαγραφές επιχειρήσεων το 1ο Τετράμηνο του έτους

idryseis-kai-diagrafes-epixeiriseon-to-1o-tetramino-tou-etous

Το ΓΕΜΗ αποτελεί το Εμπορικό Μητρώο επιχειρήσεων όπου εισάγονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων από την ημέρα ίδρυσης τους μέχρι και την λύση τους. Η βάση δεδομένων του καταγράφει από το 2011 τις ιδρύσεις και τις διαγραφές επιχειρήσεων, οι οποίες ταξινομούνται ανά είδος οικονομικής οντότητας, Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιακή Εταιρεία, Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία μέχρι και οι ατομικές.

Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για το 1ο πεντάμηνο του έτους παρατηρούμε ότι για την περίοδο Ιανουαρίου Μαΐου 2016 συστάθηκαν 12.637 νέες επιχειρήσεις έναντι των 15.378 επιχειρήσεων που είχαν συσταθεί το διάστημα Ιανουαρίου Μάιου 2015 και ακόμα λιγότερες από τις νέες επιχειρήσεις του αντίστοιχου πεντάμηνου του 2014 που ανέρχονταν σε 18.041.

Τα στοιχεία διαγραφών επιχειρήσεων για τις αντίστοιχες περιόδους παρουσιάζουν μια ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε λύση τους σε 15.478 εταιρείες για το πεντάμηνο του 2016 έναντι 10.588 του πενταμήνου 2015 και 14.823 του αντίστοιχου πενταμήνου 2014. Τα ισοζύγια συστάσεων μείον διαγραφών για τις αντίστοιχες περιόδους ήταν -2.841 για το 2016, 4.790 για το 2015 και 3.218 για το 2014.

Αναλύοντας τα στοιχεία του 2016 παρατηρούμε ότι ιδρύθηκαν 238 νέες ανώνυμες επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 449 παρουσιάζοντας αρνητική διαφορά -211 επιχειρήσεων. Το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα σε μεγαλύτερο όμως μέγεθος εμφανίζεται και στην κατηγορία των ΕΠΕ όπου έναντι των 170 συστάσεων είχαμε 1.058 διαγραφές με αποτέλεσμα η αρνητική διαφορά να ανέρχεται στις -888 επιχειρήσεις.

Την ίδια πορεία συρρίκνωσης παρουσιάζουν και τα μεγέθη των ΟΕ και ΕΕ εταιρειών. Για το 2016 οι διαγραφές ξεπέρασαν τις συστάσεις για τις ΕΕ κατά -305 εταιρείες ενώ για τις ΟΕ το μέγεθος είναι ακόμα μεγαλύτερο στις -1.222 εταιρείες.

Για πρώτη φορά παρατηρείτε αρνητική διαφορά και στην ομάδα των προσωπικών εταιρειών. Ενώ κατά τα προηγούμενα έτη οι συστάσεις των προσωπικών εταιρειών υπερτερούσαν των διαγραφών, στο πεντάμηνο του 2016 η εικόνα αυτή διαφοροποιήθηκε. Οι διαγραφές ξεπέρασαν τις συστάσεις κατά -1.981 επιχειρήσεις. Τα αντίστοιχα προηγούμενα πεντάμηνα το πρόσημο ήταν θετικό σε 3.962 εταιρείες για το 2015 και 3.144 για το 2014.

Η αύξηση των αυτοαπασχολούμενων και η ανάγκη σύστασης ατομικής δραστηριότητας, συνετέλεσαν στην δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων. Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η συχνή εναλλαγή των φορολογικών συντελεστών προς το χειρότερο, το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο η επιβολή αυξημένου τέλους επιτηδεύματος καθώς και η επιβολή αυξημένου ΦΠΑ ωθεί πολλούς αυτοαπασχολούμενους στην λύση της επιχείρησης τους.

Σε θετική τροχιά παραμένουν μόνο οι συστάσεις των ΙΚΕ. Το διάστημα Ιανουαρίου Μάιου 2016 συστήθηκαν 1.772 επιχειρήσεις ΙΚΕ περισσότερες από αυτές που διαγράφηκαν. Την ίδια εικόνα παρουσίασαν και το 2015 όπου το θετικό αποτέλεσμα καταγράφεται στις 1.703 επιχειρήσεις που ακολούθησαν την δημιουργία 1.632 επιχειρήσεων του 2014. Η ελάχιστη αρχική καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου, η μη απαίτηση πολύπλοκων και δαπανηρών διαδικασιών όπως συμβολαιογραφικά έξοδα ή έξοδα σύστασης, ωθεί παλαιούς και νέους επιχειρηματίες στην δημιουργία εταιρειών ΙΚΕ έναντι άλλων νομικών μορφών.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό