Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

οριοθετώντας τις σχετικές παρεμβάσεις στους τρείς άξονες της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της παραγωγής και της έρευνας μέσα από τις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και τέλος στην Αξιοποίηση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.
Έτσι μέσα από την Έρευνα και Ανάπτυξη επιδιώκεται «… η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ενώ ο βασικός στόχος των Συμπράξεων «…είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών». Τέλος, η Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων θα προκρίνει την «…έρευνα σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα».
Απευθύνεται σε:
Ερευνητικούς Οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί δηλαδή «… κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων».
Επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις ήτοι «… σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο ΕΤΑΚ, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς της οικονομίας, που ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3) και στους οποίους αναφέρεται η επενδυτική προτεραιότητα 1β του ΕΠΑνΕΚ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτοντας ΑΦΜ ( VAT).
Συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης) με ερευνητικούς οργανισμούς. Η σύμπραξη θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί». Οι συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων οφείλουν να έχουν τουλάχιστον μια επιχείρηση ως εταίρο ενώ εκείνες που ξεπερνούν τους τέσσερις εταίρους οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
Η περίοδος υποβολής ξεκίνησε στις 23/3/2017 και λήγει στις 17/5/2017. Οι πρόσφατες παρατάσεις των προηγούμενων προγραμμάτων συνηγορούν στην αναμονή μεταγενέστερης καταληκτικής ημερομηνίας.
Χρηματοδοτούνται οι : δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες, δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας, δαπάνες καινοτομίας, δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου καθώς και τα: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης , πρόσθετα γενικά έξοδα.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 126.000.000€ ενώ η πανελλήνια κατανομή του έχει ως εξής: για την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα ποσό 151.200.000€, για την Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο, το Βόρειο Αιγαίο και τη Κρήτη ποσό 42.000.000 €, για την Αττική ποσό 72.800.000€, για την Στερεά Ελλάδα ποσό 7.000.000€ ενώ για το Νότιο Αιγαίο ποσό 7.000.000€.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό