Οι προτάσεις της ΕΕ για την διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη, αλλά και την αποτροπή νέας συσσώρευσής τους στο μέλλον. Η παρουσίαση της νέας δέσμης μέτρων αποτελεί ένα πρώτο βήμα από την Κομισιόν να καθησυχάσει τις βόρειες χώρες της Ευρωζώνης, ώστε να αποδεχθούν την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η βασική εκκρεμότητα στη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης. Παράλληλα επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων έτσι ώστε να καταστούν αποτελεσματικά συνεισφέροντας στην χρηματοδότηση της οικονομίας και συνδράμοντας στην ανάπτυξη της.
Οι προτάσεις της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν από τον Αντιπρόεδρο της αποτελούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει ένα μίγμα αλληλοσυμπληρωματικών δράσεων σε τέσσερις βασικούς τομείς:
1. Εξασφάλιση δεσμευμένων κεφαλαίων από τις τράπεζες για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια που θα εκδοθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν.
2. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δευτερογενούς αγοράς στην οποία οι τράπεζες θα μπορούν να πωλούν τα ΜΕΔ τους σε διαχειριστές πιστώσεων και επενδυτές.
3. Διευκόλυνση της είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών, συμπληρωματικά προς την πρόταση για την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 στην Επιτροπή.
4. Παροχή βοήθειας για την αναδιάρθρωση των τραπεζών στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν μέσω της παροχής μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management Companies) ή για τη θέσπιση άλλων μέτρων για τη διαχείριση των ΜΕΔ.
Η Επιτροπή εξειδίκευσε τις προτάσεις της με βάση τους παραπάνω 4 πυλώνες ως ακολούθως:
1. Διασφάλιση επαρκούς κάλυψης των ζημιών από τις τράπεζες για μελλοντικά ΜΕΔ.
Νέος κανονισμός που θα τροποποιήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό Κεφαλαιακής Επάρκειας θα εισηγηθεί από την Επιτροπή ο οποίος θα θεσπίζει κοινά ελάχιστα επίπεδα κάλυψης για πρόσφατα χορηγηθέντα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληρεί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμόζονται αυτόματες απομειώσεις από τα ίδια κεφάλαιά της. Το μέτρο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ανεπάρκειας κεφαλαίων για την κάλυψη ζημιών από μελλοντικά ΜΕΔ και αποτρέπει τη συσσώρευσή τους.
2. Δυνατότητα ταχύτερης εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης εξασφαλίσεων δανείων
Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι τράπεζες και οι δανειολήπτες μπορούν να συμφωνούν εκ των προτέρων έναν ταχύτερο μηχανισμό για την ανάκτηση της αξίας δανείων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δανειολήπτη, η τράπεζα θα μπορεί να ανακτήσει την εξασφάλιση που καλύπτει το δάνειο με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων περιορίζεται αυστηρά στα δάνεια που χορηγούνται σε επιχειρήσεις και με την επιφύλαξη ορισμένων διασφαλίσεων. Τα δάνεια ιδιωτών εξαιρούνται.
3. Περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ.
Θα προωθηθεί η ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ μέσω της εναρμόνισης των απαιτήσεων και της δημιουργίας ενιαίας αγοράς για τη διαχείριση πιστώσεων και τη μεταφορά τραπεζικών δανείων σε τρίτους σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η προτεινόμενη οδηγία ορίζει τις δραστηριότητες των διαχειριστών πιστώσεων, καθορίζει κοινούς κανόνες για την αδειοδότηση και την εποπτεία και επιβάλλει κανόνες δεοντολογίας σε ολόκληρη την Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. χωρίς να υπόκεινται σε χωριστές εθνικές απαιτήσεις αδειοδότησης. Οι αγοραστές τραπεζικών δανείων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές κατά την αγορά ενός δανείου. Οι αγοραστές καταναλωτικών δανείων από τρίτες χώρες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εγκεκριμένων διαχειριστών πιστώσεων από την Ε.Ε.
4. Ίδρυση Εθνικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (National Asset Management Company).
Το μη δεσμευτικό σχέδιο στρατηγικής παρέχει καθοδήγηση στα κράτη-μέλη σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης εθνικών Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, εφόσον το κρίνουν χρήσιμο, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις τράπεζες και τις κρατικές ενισχύσεις.
Συμπερασματικά οι προτάσεις της Επιτροπής διευκολύνουν τα πιστωτικά ιδρύματα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια αλλά ταυτόχρονα τα υποχρεώνει να δημιουργήσουν επαρκείς κεφαλαιακές προβλέψεις ιδίου επιπέδου για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή τα ΜΕΔ είναι δάνεια στα οποία ο δανειολήπτης αδυνατεί να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές για την εξόφληση των τόκων ή του κεφαλαίου του δανείου και εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Σε αυτή την περίπτωση το δάνειο κρίνεται απίθανο να αποπληρωθεί από τον δανειολήπτη και χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενο δάνειο.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό