33. Οργανωτική δομή στη Διαχείριση Κινδύνου

organotiki-domi-sti-diaxeirisi-kindynou

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας σε θέματα που αφορούν την Διαχείριση Κινδύνου στις σύγχρονες επιχειρήσεις διερευνούμε την οργανωτική δομή και την συνεισφορά διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου.

Οι κατάλληλα προετοιμασμένες επιχειρήσεις διαθέτουν καταγεγραμμένη και επικαιροποιημένη πολιτική διαχείρισης κινδύνου με διακριτές υπευθυνότητες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Ο σκοπός της πολιτικής διαχείρισης, είναι πέραν του ευνόητου της άμεσης αντιμετώπισης, η πρόβλεψη και η προετοιμασία. Επιχειρήσεις χωρίς αξιόπιστο σύστημα προβλέψεων τείνουν να αντιμετωπίζουν τους εμφανιζόμενους κινδύνους με χρονική υστέρηση που σε όλες τις περιπτώσεις επηρεάζει το αποτέλεσμα προς το δυσμενέστερο.

Για την αποτελεσματική λειτουργία της διεργασίας διαχείρισης κινδύνου απαιτούνται 3 βασικές προϋποθέσεις:

 • Δέσμευση του εκτελεστικού διευθυντή και του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ανάθεση υπευθύνου στα διάφορα στάδια εντός της επιχείρησης.
 • Συγκέντρωση και κατανομή των απαραίτητων πόρων για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εχόντων έννομο συμφέρον όπως διοίκηση, εργαζόμενοι, μέτοχοι.

Η Διοίκηση της επιχείρησης μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της καθορίζει την στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού με σκοπό την δημιουργία των απαραίτητων δομών για την αποτελεσματική λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων. Ρόλος του διοικητικού συμβουλίου μέσω της αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι να εξετάσει:

 • Την φύση και το εύρος των απειλών εντός των αποδεκτών ορίων που έχει θεσμοθετήσει.
 • Την ενδεχόμενη πιθανότητα των κινδύνων να γίνουν πραγματικότητα.
 • Τον τρόπο διαχείρισης των μη αποδεκτών κινδύνων.
 • Την ικανότητα της επιχείρησης να ελαχιστοποιεί και να απορροφά τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα.
 • Κόστος και όφελος από τις δράσεις ελέγχου που έχουν εφαρμοστεί.
 • Την αποτελεσματικότητα της διεργασίας διαχείρισης κινδύνου καθώς και την αποτελεσματικότητα και εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καθημερινή διαχείριση των κινδύνων εκτελείτε από τις Επιχειρηματικές Μονάδες του οργανισμού.

Ο ρόλος των επιχειρηματικών μονάδων περιλαμβάνει:

 • Την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σε καθημερινή βάση.
 • Την προώθηση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων εντός της μονάδας.
 • Την θεσμοθέτηση και παρακολούθηση στόχων διαχείρισης κινδύνου.
 • Την τακτή και επαναλαμβανόμενη σύσταση συσκέψεων με θέμα την διαχείριση κινδύνων. Τα πρακτικά καθώς και αποτελέσματα των συσκέψεων θα πρέπει να προωθούνται σε ανώτερο κλιμάκιο με σκοπό την ενημέρωση της Διοίκησης.
 • Την διασφάλιση ότι η διαχείριση κινδύνου ενσωματώνεται πάντα στα επιχειρηματικά σχέδια της μονάδας.

Σημαντικό εργαλείο διαφύλαξης και πρόβλεψης των κινδύνων εντός του οργανισμού αποτελεί το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Ο ρόλος του, παρά το γεγονός ότι μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα το μέγεθος της, μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Έλεγχο της διεργασίας διαχείρισης κινδύνου σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και αξιολόγηση συμμόρφωσης της με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η διοίκηση.
 • Παροχή διασφάλισης, ενεργού υποστήριξης και συμμετοχής στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.
 • Διευκόλυνση στη αναγνώριση του κινδύνου και συνεχή υποστήριξη στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
 • Συντονισμός και υποβολή των αναφορών κινδύνου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνοψίζοντας η εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης κινδύνου προϋποθέτει ξεκάθαρους ρόλους θεσμοθετημένους εντός της διοίκησης αλλά και της επιχειρηματικής μονάδας, ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνου στα επιχειρηματικά σχέδια και δέσμευση ανάλογων πόρων για την ορθή υποστήριξη της πολιτικής.

Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου που αναφέραμε δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους τους. Ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ένα πρώτο βήμα στην αναγνώριση και πρόβλεψη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν αποτελεί η σύνταξη και κατάρτιση λεπτομερούς οικονομικού προϋπολογισμού καθώς και η παρακολούθηση του σε τακτή βάση.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό