Προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για το 2019 απευθυνόμενοι στις επιχειρήσεις της χώρας μας. Το πρώτο πρόγραμμα ανήκει στην ομπρέλα της Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και το δεύτερο στην Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας.
I. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμένει ενεργό μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του ύψους 400.000.000€.
Σε ποιους απευθύνεται:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
• Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης.
• Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Τομείς Δραστηριότητας Επιχειρήσεων (ενδεικτικά θα πρέπει να ελεγχθεί ο ΚΑΔ)
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
• Ενέργεια.
• Εφοδιαστική Αλυσίδα.
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
• Περιβάλλον.
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
• Υγεία.
• Υλικά – Κατασκευές.
Ύψος επιδότησης
Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €. Επιδότηση από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Επιδοτούµενες δαπάνες
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
• Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
• Ψηφιακή Προβολή.
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες.
• Μεταφορικά Μέσα.
• Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

II. Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Η περίοδος υποβολής των σχεδίων είναι από 27 Φεβρουαρίου 2019 έως 9 Μαΐου 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 60.000.000€.
Σε ποιους απευθύνεται:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
• Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων.
• Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
o 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
o 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
o 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Τομείς Δραστηριότητας Επιχειρήσεων (ενδεικτικά θα πρέπει να ελεγχθεί ο ΚΑΔ)
• Λιανικό εμπόριο.
• Παροχή υπηρεσιών εστίασης.
• Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.
Ύψος επιδότησης
Επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €. Επιδότηση έως το 50% των επιλέξιµων δαπανών.
Επιδοτούµενες δαπάνες
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
• Παρεμβάσεις για:
o Εξοικονόμηση ενέργειας.
o Αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.
o Διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ.
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
o Εξοικονόμηση ενέργειας.
o Αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
o Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.
• Μεταφορικά μέσα
o Μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης.
o Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
• Ψηφιακή προβολή.
• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
• Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Η Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία της στην σύνταξη, κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προγραμμάτων μπορεί να σας υποστηρίξει από την έναρξη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την υλοποίηση της. Με σκοπό την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας των δυνητικά δικαιούχων, η εταιρεία μας μπορεί να ελέγξει την δυνατότητα ή μη συμμετοχής σας καθώς και να εκτιμήσει με μεγάλη αξιοπιστία την τελική σας βαθμολογία. Έτσι ο επιχειρηματίας θα γνωρίζει από την αρχή τις πιθανότητες επιτυχούς συμμετοχής του στο εκάστοτε πρόγραμμα.

Financial Factor Consulting
Τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων & επιδοτήσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό