Σύστημα Αυτόματης ανταλλαγής Χρηματοοικονομικών πληροφοριών – ΟΟΣΑ

χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.
Όπως είχαμε αναφέρει σε παλαιότερο άρθρο μας (08.05.17_Η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φορολογία), το έτος ορόσημο 2017 αποτελεί την έναρξη λειτουργίας της διεθνούς πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών (CSR-Common Reporting System) των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Το σύστημα ουσιαστικά αποτελεί μία παγκόσμια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών με ροή από τη χώρα εντοπισμού των εισοδημάτων ή των περιουσιακών στοιχείων προς τη χώρα της φορολογικής κατοικίας του προσώπου. Η ενεργοποίηση του συστήματος θα υλοποιηθεί σταδιακά κατά τη διετία 2017- 2018 και αναμένεται να κάμψει πρωτογενώς το τραπεζικό απόρρητο των 84 χωρών οι οποίες υπέγραψαν τη Συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, αλώνοντας κατ’ επέκταση ακόμα και το παραδοσιακό οχυρό του ελβετικού Τραπεζικού συστήματος.
Η χώρα μας με την ψήφιση του νόμου 4428/2016, ΦΕΚ Α’ 190/13-10-2016 επικύρωσε την συμμετοχή της στην πλατφόρμα ως μια από τα αρχικώς συμμετέχοντα κράτη μαζί με 54 άλλες χώρες μεταξύ αυτών η Κύπρος, η Βουλγαρία, τα Νησιά Κευμάν, οι Βερμούδες, η Γερμανία η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παραπάνω χώρες θα ξεκινήσουν να εισαγάγουν στην πλατφόρμα από τον Σεπτέμβριο του 2017 στοιχεία για τους μη φορολογικούς κάτοικους τους εφόσον διατηρούν στην χώρα συνολική οικονομική σχέση μεγαλύτερης ή ίσης αξίας των 250.000 ευρώ για το έτος 2016 στα παρακάτω χρηματοοικονομικά προϊόντα:
        • Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα).
        • Καταθετικούς λογαριασμούς.
        • Ασφαλιστήρια συμβόλαια.
        • Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων.
        • Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Εντός του 2018 θα συνδεθούν με το σύστημα και οι υπόλοιπες 30 χώρες του οργανισμού που έχουν ήδη επικυρώσει την συμμετοχής τους στην πλατφόρμα αυτόματης ανταλλαγής οικονομικών στοιχείων στις οποίες περιλαμβάνονται όλοι οι υπόλοιποι φορολογικοί παράδεισοι μαζί με την Ελβετία και το Λιχνεστάιν.
Ειδικότερα, οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες, θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
       • Όνομα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., και λοιπά δημογραφικά στοιχεία κάθε Δηλωτέου Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και στην περίπτωση οποιασδήποτε Οντότητας που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού, τη διεύθυνση και το/τα Α.Φ.Μ. της Οντότητας, καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση, το/τα Α.Φ.Μ., την ημερομηνία & τον τόπο γέννησης κάθε Δηλωτέου Προσώπου φορέα της οντότητας.
      • Τον αριθμό λογαριασμού.
      • Την επωνυμία και τον αριθμό ταυτοποίησης του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.
      • Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της Αξία Αγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της Αξίας Εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου) στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ή αυτής της περιόδου. Συμπεριλαμβάνονται και τυχόν επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια αλλοδαπής θεματοφυλακής.
     • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό (ή σε σχέση με τον λογαριασμό) κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.
    • Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τεκμαίρεται ότι οι έλεγχοι των φορολογικών αρχών θα επεκταθούν επίσης σε:
    • Συγγενικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί.
    • Μεγάλες μετακινήσεις κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό.
    • Μετακινήσεις κεφαλαίων από εταιρεία σε φυσικό πρόσωπα και από φυσικό πρόσωπο σε εταιρεία.
    • Αγορές/Πωλήσεις ακινήτων.
Η εφαρμογή του προαναφερθέντος συστήματος πληροφόρησης αναμένεται να διευκολύνει τους φορολογικούς ελέγχους των κρατών μελών του οργανισμού αλλά και την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αποκάλυψης παράνομων εσόδων των κατοίκων τους.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό