58. Τα εργαλεία του σύγχρονου Συμβούλου Επιχειρήσεων

ta-ergaleia-tou-sygxronou-symvoylou-epixeiriseon

Ο ρόλος του συμβούλου επιχειρήσεων όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο μας παραμένει καίριος και σημαντικός για την λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι νέες τεχνολογίες, η χρηματοδοτική δυσπραγία, η είσοδος νέων ανταγωνιστών, οι εναλλαγές των καταναλωτικών τάσεων είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η συνεργασία της επιχείρησης με τον σύμβουλο ενδυναμώνει τις δυνατότητες της να προβλέψει, σχεδιάσει και τέλος αντιμετωπίσει με επιτυχία τις επιπτώσεις από τους παραπάνω παράγοντες.

Η προσέγγιση που ακολουθεί ένας σύγχρονος σύμβουλος στην προσπάθεια τους να βοηθήσει την επιχείρηση αποτελείτε από τρία σημαντικά στάδια:

Α Στάδιο.

Γνωριμία με την επιχείρηση.

Εδώ ο σύμβουλος συλλέγει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αντιληφθεί πλήρως την κατάσταση της επιχείρησης, την λειτουργία της και τα προϊόντα της, την διοικητική της στελέχωση, τα οικονομικά της μεγέθη, την ιστορία της και τα οράματα της.

Ως μέσα συλλογής πληροφοριών συμπεριλαμβάνονται συναντήσεις και συνεντεύξεις με όλη της διοικητική πυραμίδα, κατ’ ιδίαν επισκέψεις στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, συγκέντρωση ιστορικών οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης όπως ισολογισμοί, ισοζύγια, προϋπολογισμοί και διάφορα επιχειρησιακά έγγραφα που συμπληρώνουν την εικόνα της επιχείρησης όπως οργανόγραμμα, πλάνο διαδικασιών, διοικητικές διεργασίες, ISO κ.α.

Β. Στάδιο.

Αξιολόγηση. Εδώ ξεκινά η κυρίως εργασία του συμβούλου. Με βάση την μεθοδολογία της ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών επιχειρηματικών δεδομένων, ο σύμβουλος συντάσσει κατά ελάχιστο τα παρακάτω:

• Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Καταστάσεων. Αποτελεί την βασική ανάλυση διερεύνησης των στοιχείων του Ισολογισμού και της Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης.

• Διαστρωματικές ή Κάθετες αναλύσεις Κοινού μεγέθους όπου συγκρίνονται τα στοιχεία της επιχείρησης μιας σειράς ετών λειτουργίας της.

• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών. Συγκριτική μελέτη σχέσεων οικονομικών μεγεθών της εταιρείας δύο η περισσοτέρων χρονικών περιόδων.

• Συγκριτική Μέτρηση και Αξιολόγηση Ανταγωνισμού(Competitors Benchmarking). Σύγκριση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών της εταιρείας με τους βασικούς ανταγωνιστές της αλλά και του κλάδου της.

• Ανάλυση κυκλώματος προμηθευτών – πελατών. Δυναμική αποπληρωμής υποχρεώσεων, μέσος χρόνος αποπληρωμής πελατών, ελάχιστο απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης.

• Πιστοληπτική αξιολόγηση Πελατών. Δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους έναντι της εταιρείας.

• Αποδοτική διάρθρωση οργανογράμματος – τμημάτων. Ποιοτική ανάλυση διάρθρωσης εταιρείας με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και των ανταγωνιστών της.

• Ανάλυση Χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρείας. Πιστοδοτικός σχεδιασμός και ανάλυση κόστους-οφέλους από τις τραπεζικές σχέσεις.

Γ. Στάδιο. Προτάσεις – Σχεδιασμός. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της εταιρείας στην διοίκηση της από τον σύμβουλο διαμορφώνει το έδαφος προς συζήτηση για την επόμενη μέρα της εταιρείας. Εδώ συζητείται και συναποφασίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας, τα μέσα για την επίτευξη του σχεδιασμού και τα εργαλεία μέτρησης της επίτευξης των στόχων.

Σε επόμενο άρθρο μας θα παρουσιάσουμε τα οφέλη που αποκομίζει μια εταιρεία από την συνεργασία της με σύμβουλο επιχειρήσεων.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

  • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
  • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
  • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
  • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
  • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
  • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό