61. Τα στοιχεία για την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2016

ta-stoixeia-tis-etisias-ekthesis-ellinikoy-emporiou-2016

Εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) της Ε.Σ.Ε.Ε. για 16η συνεχή χρονιά η ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου όπου καταγράφονται σημαντικές πτυχές της πραγματικότητας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Επίσης συμπεριελήφθησαν και εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και τις διαμορφωμένες προσδοκίες σημαντικών οικονομικών θεσμών. Επιπλέον καταγράφεται η Ελληνική εμπορικότητα «εκ των έσω» αναδεικνύοντας τις οικονομικές μεταβλητές που ενδιαφέρουν τον Ελληνικό εμπορικό κόσμο αλλά και τις κατευθύνσεις των επιλεγμένων στρατηγικών για το επόμενο βραχύ αλλά και μακρύ χρονικό διάστημα.

Από την μακροοικονομική σταχυολόγηση των ευρημάτων για την παγκόσμια οικονομία αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα:

 • Η παγκόσμια ανάπτυξη για το Α΄ εξάμηνο του 2016 υστέρησε της προσδοκώμενης ενώ το Δ.Ν.Τ. προσδιορίζει εντέλει για το 2016 το παγκόσμιο σχετικό ρυθμό στο 3,1% με το αντίστοιχο αναμενόμενο μέγεθος για το 2017 να διαμορφώνεται στο 3,4%.
 • Ο αναμενόμενος παγκόσμιος πληθωρισμός για το 2016 για τις αναπτυγμένες χώρες αναμένεται να αυξηθεί στο ύψος του 0,8% ενώ για τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμάται στο επίπεδο του 4,5%.
 • Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις όπου εφαρμόζονται αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο της ανεργίας.
  Η σχετική αναφορά της έκθεσης για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας καταγράφει τα εξής:
 • Ύφεση για το 2015 με το σχετικό ρυθμό να εκτιμάται στο -1,3%, προσδοκία οριακής μεγέθυνσης για το 2016, ενώ για το 2017 συμμερίζεται την εκτίμηση του ΔΝΤ για θετικό ρυθμό της τάξης του 2,8%.
 • Ο αποπληθωρισμός του 2015 θα συνεχίσει και το 2016 ενώ αναμένεται για πρώτη φόρα πληθωρισμός της τάξης του 0,6% για το 2017.
 • Οι μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής αγοράς εργασίας αναμένεται να μειώσουν το δείκτη της ανεργίας απο την εκτίμηση του 23,3% για το 2016 στην προσδοκία του 21,5% για το 2017,(από τα μεγαλύτερα επίπεδα της Ευρωζώνης).

Στο μικροοικονομικό επίπεδο της Ελληνικής εμπορικής δράσης και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των σχετικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε για το 2015 σημειώθηκαν τα κάτωθι:

Ο κύκλος των εργασιών παρουσιάζεται μειωμένος κατά 1,8% κινούμενος κοντά στο επίπεδο των 38 δις ευρώ. Το 60% των εμπορικών επιχειρήσεων καταγράφουν στασιμότητα ή και αύξηση του τζίρου τους.

 • Οι τιμές αγοράς των εμπορευμάτων παρουσιάζονται μειωμένες είτε εξαιτίας της συνεχής προσπάθειας των εμπόρων για φθηνότερες καταναλωτικές επιλογές είτε εξαιτίας της προσαρμογής των παραδοσιακών προμηθευτών στο μειωμένο οικογενειακό προϋπολογισμό. Συνέπεια αυτών είναι το συνολικό μικτό κέρδος να εμφανίζεται αυξημένο κατά 1,9% ή 133 εκατ. ευρώ.
 • Η προσπάθεια της εμπορικής επιχείρησης είτε να θέσει τα θεμέλια για την επόμενη μέρα είτε να αποτελέσει το ανάχωμα της ανεργίας επέφερε αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τη διοικητική υποστήριξη της εμπορικής δράσης και τη διάθεση των εμπορευμάτων κατά 3,3% ή 336 εκατ. ευρώ.
 • Η τραπεζική αρωγή στην εμπορική δράση της μικρομεσαίας επιχείρησης σημειώνεται αφενός με την αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού για τη κάλυψη των καθημερινών αναγκών κατά 181 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014 αφετέρου με την θετική μεταβολή του μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 21 εκατ. ευρώ (ενδυνάμωση του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης).

Συνακόλουθο της αυξημένης τραπεζικής χρηματοδότησης θα αποτελούσαν οι αυξημένες χρηματοδοτικές δαπάνες οι οποίες όμως μειώνονται κατά 7% ή 10 εκατ. ευρώ αποκαλύπτοντας έτσι, ίσως ευνοϊκότερους όρους κατά τη χρηματοδότηση. Οι αυξημένες χρηματοροές αποκαλύπτουν επιπλέον μια σημαντική διάσταση της μικρομεσαίας επιχείρησης: τη βιωσιμότητα, δεδομένου των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων στην παροχή οιασδήποτε δανειοδότησης σε επιχειρήσεις που κρίνονται ως μη βιώσιμες.

Από το συμψηφισμό των προαναφερθέντων μεταβολών τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζονται μειωμένα κατά 27% ή 281 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή που προσδιόρισε εντέλει το τελικό αποτέλεσμα ήταν οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Απομένει λοιπόν να δούμε αν η επιλογή του εμπορικού κόσμου να διατηρήσει ή και να αυξήσει το σχετικό κονδύλι ενδυναμώνοντας τόσο τη λειτουργία της διοίκησης όσο και τη λειτουργία της διάθεσης (marketing, εφοδιαστική αλυσίδα, διανομή κ.α) θα ευοδώσει στο άμεσο μέλλον.

Η Financial Factor Consulting, εταιρεία οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, μέσω των στελεχών της, μπορεί να σας υποστηρίξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, λογιστικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της επένδυσής σας αναλαμβάνοντας:

 • την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου/μελέτης βιωσιμότητας (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος),
 • την τραπεζική χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης/Resilience Recovery Fund, European Guarantee Fund)

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα βήματα που εγγυώνται την επιτυχία των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Σημαντικό μερίδιο στην καθημερινότητα της επιχείρησης έχει η πληροφόρηση που, όπως δείχνει η πρακτική μας, λείπει από την αγορά. Η σύνταξη και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης τόσο για ενδοεταιρική πληροφόρηση (Financial Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση (τράπεζες, επενδυτές κλπ), η εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού (auditing) και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών (Mergers and Acquisitions), είναι υπηρεσίες που παρέχονται από πολλούς αλλά υποστηρίζονται πραγματικά από ελάχιστους.

Ακόμη, μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου ή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, την εξωτερική οικονομική διεύθυνση. Ανάμεσα στα καθήκοντά μας θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • η σύνταξη μηναίων λογιστικών καταστάσεων και καταστάσεων τέλους χρήσης (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα),
 • η ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων (decision making),
 • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ταμειακών ροών (cash flows),
 • η παρακολούθηση αποκλίσεων στα οικονομικά αποτελέσματα (financial deviation),
 • η σύνταξη προϋπολογισμού (Budgeting) και
 • η κοστολόγηση (εφαρμογή κέντρων κόστους, Activity Based Costing).

Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό