Το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο λόγος του προς το ΑΕΠ

με τον λόγο του χρέους ως προς το ΑΕΠ τους. Η Eurostat δημοσίευσε στις 25 Απριλίου τα στοιχεία των χρεών των Ευρωπαϊκών χωρών για 2017 συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, ο λόγος του χρέους των χωρών της Ευρωζώνης προς το ΑΕΠ τους για το 2017 υποχώρησε στο 86,7% έναντι του 89% του 2016. Επίσης για το ίδιο διάστημα υποχώρησε ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ και του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 83,3% το 2016 στο 81,6%.
Σε απόλυτα νούμερα το συνολικό χρέος της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 84 δις ευρώ και ανέρχεται για το 2017 στα 9.685 δις ευρώ. Οι σημαντικότερες αυξήσεις στο σύνολο του κρατικού χρέους προήρθαν από την Γαλλία που για το 2017 δανείστηκε παραπάνω 66 δις ευρώ έναντι του 2016, από την Ιταλία που για το ίδιο διάστημα δανείστηκε από τις διεθνής αγορές 44 δις ευρώ περισσότερα και από την Ισπανία που άντλησε από τις αγορές 37 δις ευρώ περισσότερα. Αντίθετα η Γερμανία παρά τα χαμηλά επιτόκια που απολαμβάνει από τους διεθνής πιστωτές στα κρατικά της ομόλογα, περιόρισε σε απόλυτα νούμερα το χρέος της κατά 53 δις ευρώ. Σε απόλυτα νούμερα το χρέος του 2017 για τις παραπάνω χώρες ανέρχεται για την Γαλλία στα 2.218 δις, για την Ιταλία στα 2.263 δις, την Ισπανία στα 1.144 δις και για την Γερμανία στα 2.092 δις ευρώ.
Παρά το γεγονός των 9,7 τρις ευρώ κρατικού χρέους της Ευρωζώνης, ο σημαντικός παράγοντας βιωσιμότητας του τεράστιου αυτού υπολοίπου παραμένει η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του, γεγονός που διαφαίνεται από τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ της εκάστοτε χώρας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα μας η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη για το 2017 ανήρθε στο 2,5% συνεπώς με αύξηση του κρατικού χρέους για το ίδιο έτος ποσοστιαία μόνο κατά 0,87%, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ υποτιμήθηκε σημαντικά. Η Γερμανία ως ισχυρότερη Ευρωπαϊκή οικονομία διατηρεί λόγο χρέους προς ΑΕΠ στο 64,1% για το 2017 έναντι του 68,2% του 2016 ακολουθώντας τις οδηγίες της συνθήκης του Μάαστριχτ για λόγο χρέους στο 60%. Η Γαλλία παρουσιάζει λόγο χρέους προς ΑΕΠ στο 97% στα ίδια με τα επίπεδα του 2016 παρά το γεγονός ότι δανείστηκε παραπάνω 66 δις ευρώ το 2017. Η ενίσχυση του ΑΕΠ της κατά 2% το 2017 διατήρησαν το λόγο χρέους προς ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα.
Στον αντίποδα με υψηλά ποσοστά χρέους προς ΑΕΠ βρίσκουμε την Ιταλία που καταγράφει 131,8% συνολικό χρέος προς ΑΕΠ, την Πορτογαλία αν και μειούμενη στο 125,7% και το Βέλγιο που ξεπερνά ελάχιστα το 100% και βρίσκεται στο 103,1% για το 2017. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από μία βρίσκονται κάτω από το 100%.
Εξαίρεση στα παραπάνω οικονομικά μεγέθη αποτελεί η χώρας μας, η οποία ενίσχυσε το χρέος της για το 2017 σε απόλυτα νούμερα αλλά και διατηρεί τον υψηλότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Το ύψος του Ελληνικού χρέους το 2017 ανήρθε στα 317,4 δις ευρώ ενισχυμένο κατά 1% έναντι του προηγούμενου έτους. Επιπλέον ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ καταγράφεται στο 178,6% ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από τα παραπάνω μεγέθη συμπεραίνεται ότι η εξυπηρέτηση του Ελληνικού χρέους παραμένει επισφαλής λόγω χαμηλού ΑΕΠ και οι οποιεσδήποτε μεταβολές στους καταβαλλόμενους τόκους ως απόρροια της αύξησης των επιτοκίων δύναται να επιφέρουν κατάρρευση της εύθραυστης ισορροπίας που διέπει την αποπληρωμή χρέους μας. Επιπλέον η προσπάθεια άντλησης επιπλέον δανειακών κεφαλαίων από την αγορά πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο, με σκοπό την δημιουργία ασφαλούς περιθωρίου για την έξοδο μας στις διεθνείς αγορές, θα επιβαρύνει περισσότερο τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία τους βρίσκονται πάντα δίπλα στην Ελληνική επιχείρηση υποστηρίζοντας την σε όλα της τα σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε αφορούν την καθημερινότητα της είτε την Στρατηγική της στόχευση.
Επιμέλεια Δονάτος Ι. Πετράτος
Financial Factor Consulting
Τμήμα Αναλύσεων

Μοιραστείτε το:

Πρόσφατα

Παλαιότερα Άρθρα

Ιστορικό