Υιοθέτηση Τεχνολογίας Αιχμής

Το Business Credit Analysis Report (B.C.A.R.) είναι ένα σύστημα αντικειμενικής αποτύπωσης της οικονομικής καταστάσεως μιας εταιρίας που συνδέεται ποικιλοτρόπως με την πραγματική πιστοληπτική της ικανότητα. Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και στην Ελλάδα υποστηρίζεται αποκλειστικά από την Financial Factor Consulting, η οποία μπορεί να επεκτείνει την χρήση του και σε διεθνές επίπεδο. Η εταιρία μας εγγυάται τόσο την αποτελεσματικότητα του συστήματος, όσο και για την απόλυτη διασφάλιση των οικονομικών σας δεδομένων. Το B.C.A.R. αξιολογεί την επιχείρηση πολυδιάστατα στους κάτωθι βασικούς πυλώνες:

  • Ανάλυση εμπορικού κύκλου
  • Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης
  • Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης
  • Ανάλυση θέσης στον κλάδο
  • Ανάλυση βιωσιμότητας
  • Ανάλυση φερεγγυότητας
  • Ανάλυση ρευστότητας

Το Budget and Variance Analysis Report (B.V.A.R) είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα μηνιαίας παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της εταιρείας και απόκλισης απο τα προϋπολογισθέντα. Η Διοίκηση της κάθε εταιρείας διαθέτει ένα εργαλείο που λειτουργεί προληπτικά αναγνωρίζοντας τάσεις στην πορεία των οικονομικών δεικτών, προβλέποντας τα αποτελέσματα του έτους και καθοδηγώντας τους διαχειριστές στην διόρθωση τυχόν παρεκκλίσεων για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Μοιραστείτε το: