Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη

Accounting

Στελεχωμένο με καταρτισμένους συνεργάτες, το Λογιστικό – Φοροτεχνικό τμήμα της Financial Factor Consulting προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών. Στόχος μας να καλύπτουμε αποτελεσματικά κάθε λογιστική και φοροτεχνική ανάγκη της σύγχρονης Ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχείρησης, δίνοντας άμεσες και έγκυρες λύσεις με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και στη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών σε φορολογικά και εργατικά θέματα, στην FFC είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Ελληνικής επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρή επιχείρηση με αυξημένες ανάγκες ελέγχου είτε για μεγαλύτερη με αναγκαιότητα ορθής τήρησης των διαδικασιών γύρω από τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.

Στην FFC δεν αποτελούμε απλώς ένα ακόμη εξωτερικό συνεργάτη, αλλά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον συμβουλευτικό χαρακτήρα και στην δημιουργία πολλαπλών ωφελειών προς τις επιχειρήσεις.

Οι λογιστικές υπηρεσίες της FFC περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Μισθοδοσία
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Οργάνωση λογιστηρίου
 • Σύνταξη Ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχο ισολογισμών και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Σύσταση εταιρειών
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών εταιρειών
 • Σύνταξη καταστατικών
 • Νομική υποστήριξη
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιρειών
 • Εκκαθάριση εταιρειών
 • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
 • Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Οργάνωση προϋπολογισμού

Στην FFC ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της επιχείρησής σας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις, είτε στις εγκαταστάσεις, είτε απομακρυσμένα (remotely).

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο φορολογικό και λογιστικό κομμάτι της επιχείρησής σας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ότι σήμερα, σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς και αναδιαρθρώνεται. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχουν κατατεθεί 9 φορολογικά νομοσχέδια (ν.3842/2010, ν.3888/2010, ν.3943/2011, ν.3986/2011, ν.4046/2012, ν.4093/2012, ν.4110/2013, ν.4127/2013 & ν.4172/2013). Σε συνδυασμό με τους εν ενεργεία εταιρικούς νόμους, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης (ν.2190/1920, ν.3604/2007 και ν.3190/1955) η ανάγκη αξιόπιστης συμβουλευτικής υποστήριξης γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

Αν επιδιώκετε επομένως για εσάς και την επιχείρησή σας

 • Μείωση κινδύνου και εστίαση στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας σας
 • Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία
 • Διαχείριση φορολογικών και λογιστικών κινδύνων που απορρέουν απο την εταιρική σας δραστηριότητα
 • Καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε εμπειρία και γνώση
 • Τακτικές και προκαθορισμένες χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Αμοιβές απόλυτα προσαρμοσμένες στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σας, προσφέροντας σας:

 1. Ανάληψη λογιστικής λειτουργίας της επιχείρησής σας, στο βαθμό που εσείς το επιθυμείτε
 2. Φορολογική εποπτεία
 3. Εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού
 4. Χρηματοοικονομικές αναφορές υψηλής προστιθέμενης αξίας
 5. Αναβάθμιση διαδικασιών
Μοιραστείτε το:
Τομείς Εμπειρίας

Καλύτερα Αποτελέσματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος