Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

espa-2014-2020-neofyis-epixeirimatikotita

Ένα σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης και εταιρικής αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης, έχει ως στόχους:

 1. Την δημιουργία δομών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής,
 2. Την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, αναλύοντας, με ιδιαίτερα κριτικό πνεύμα, την εσωτερική της οργάνωση και τις διαδικασίες της
 3. Την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα και
 4. Την εξασφάλιση της επιβίωσής της και την σταθεροποίηση της επιτυχίας της

Σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στελέχωση της ομάδας διοίκησης με έμπειρα στελέχη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων τμημάτων που ταιριάζουν στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί πλέον η επιχείρηση, η αντικατάσταση ή ακόμη και κατάργηση των παλαιοτέρων μη λειτουργικών θέσεων και τμημάτων, η βελτίωση γραμμής παραγωγής προϊόντων ή ακόμα και η εξάλειψη γραμμών παραγωγής υψηλού κόστους και χαμηλής αποδοτικότητας.

Μία εταιρεία πρέπει να εξετάζει προσεκτικά όλες τις επιλογές της ώστε να υιοθετεί, τελικά, τη λιγότερο δαπανηρή και πλέον ορθολογιστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η αξιοποίηση των επαγγελματικών υπηρεσιών ενός εξωτερικού συμβούλου, προσφέρει στην οικονομική διεύθυνση και στην γενική διοίκηση της εταιρείας την ευχέρεια για αντικειμενική αξιολόγηση της όλης κατάστασης, χωρίς σκοπιμότητες, υποκειμενικές κρίσεις και ενδοτμηματικές προτιμήσεις.

Η Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία της σε επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων θα εξετάσει και θα θέσει ενώπιον του διοικητικού της συμβουλίου την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας σας, και θα παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης είτε συγκεκριμένου προβληματικού τμήματος, είτε του συνόλου της εταιρείας. Το σχέδιο Αναδιοργάνωσης της FFC χωρίζεται σε 4 στάδια:

Στάδιο Α. Εκτίμηση τρέχουσας κατάστασης

Στο πρώτο στάδιο αναγνώρισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της εταιρείας σας, εξειδικευμένα στελέχη της FFC αναλαμβάνουν την συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων της εταιρείας. Στο τέλος του πρώτου σταδίου ετοιμάζεται έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων η οποία επικοινωνείται με σαφή και απλό τρόπο στο ΔΣ και στα ενδιαφερόμενα στελέχη της εταιρείας.

 • Συλλογή στοιχείων που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας. Τα στοιχεία κατατάσσονται σε:
  • Προϊοντικά (Τι παράγουμε, πως το παράγουμε, χρειάζεται να το παράγουμε, βέλτιστος τρόπος, ποιότητα προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη νέων προϊόντων)
  • Οικονομικά (Ισοζύγια, ισολογισμοί, κοστολόγηση προϊόντων, πελάτες – προμηθευτές, απαιτήσεις, κύκλος εργασιών, ταμειακές ροές κ.α.)
  • Οργανωτικά (Διοίηση και σχέση με υπαλλήλους, χρηστή διοίκηση, οργανόγραμμα, διαδικασία αποφάσεων, πληροφόρηση, περιγραφή θέσεων, διαδικασίες και διεργασίες εταιρείας, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού).
  • Τραπεζικά (σχέση με τράπεζες, χρήση δανείων).
  • Ανταγωνισμού (κυριότεροι ανταγωνιστές, συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), τι κάνουν καλύτερα, αξιολόγηση κλάδου).
 • Αξιολόγηση στοιχείων και εκτίμηση της πραγματικής αξίας της επιχείρησης
  • SWOT analysis δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές για την εταιρεία.
  • Συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων μιας επιχείρησης, στη βάση μιας σειράς μετρήσιμων παραμέτρων στρατηγικής σημασίας (δείκτες απόδοσης, KPI’s), ως προς μια άλλη (ή άλλες) επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν βέλτιστες αποδόσεις, στην ίδια σειρά παραμέτρων.
  • Κατάρτιση χάρτας των διαδικασιών της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και αναγνώριση επιπέδου και τρόπου αποφάσεων.
  • Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων και αναγνώριση προβληματικών στοιχείων στην επιχείρηση.
  • Κατανόηση στοιχείων υπό-απόδοσης και επεξήγηση αποτελεσμάτων στους φορείς της επιχείρησης.
  • Αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας

Στάδιο Β. Αναγνώριση Στόχων Αναδιοργάνωσης και προετοιμασία Πλάνου Εργασιών

Σε στενή συνεργασία με τους συμβούλους της FFC, τα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας αποφασίζουν με βάση τα στοιχεία της έκθεσης που τους έχει παρουσιαστεί ποιοί θα είναι οι στόχοι της αναδιοργάνωσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν. Οι σύμβουλοι της FFC θα σας παρουσιάσουν τρόπους επικοινωνίας των αλλαγών στα στελέχη της εταιρείας με σκοπό την μέγιστη συμμετοχή και την υποστήριξη τους στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης.

 • Καταγραφή στόχου αναδιοργάνωσης. Συμμετοχή της Διοίκησης.
 • Κατάρτιση πλάνου ενεργειών. Στόχευση κατά προτεραιότητα σε ενέργειες με βραχυπρόθεσμο επιθυμητό αποτέλεσμα. Προετοιμασία για ενέργειες με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.
 • Συζήτηση, αποδοχή και υιοθέτηση του πλάνου από τους φορείς
 • Παρουσίαση πλάνου στους εμπλεκόμενους στην διαδικασία αναδιοργάνωσης. Επικοινωνία του οράματος και των στόχων της διοίκησης. Αποδοχή και αντιμετώπιση απορριπτικών και αρνητικών σχολίων. Στόχος η μέγιστη συμμετοχή.
 • Προετοιμασία στελεχών και προσωπικού για την διαδικασία της αλλαγής. Επικέντρωση στην αναπτυξιακή διάσταση του προγράμματος και όχι μόνο στον περιορισμό κόστους.

Στάδιο Γ. Εφαρμογή Πλάνου Εργασιών

Το επόμενο στάδιο αφορά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αξιόπιστου, εφαρμόσιμου, ευέλικτου, μετρήσιμου και αποτελεσματικού πλάνου εργασιών. Ένα ιδιαίτερα τεχνικό κομμάτι που απαιτεί την συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων συμβούλων της FFC. Το αποτέλεσμα θα είναι η ακριβή περιγραφή των ρόλων όλων των συμμετεχόντων, τι απαιτείται από τον κάθε συμμετέχοντα και την σωστή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών του σχεδίου.

 • Δημιουργία λεπτομερέστατου Project Plan με ακριβή χρονοδιαγράμματα ενεργειών. Αναγνώριση σημαντικών οροσήμων για την πορεία του έργου.
 • Διορισμός Project Manager με πλήρη έλεγχο και πλήρη ευθύνη για την αποπεράτωση του έργου.
 • Ακριβή καταμερισμό εργασιών. Ποιός είναι υπεύθυνος και γιατί΄, για κάθε φάση του έργου.
 • Διαδικασία παρακολούθησης του έργου σε σταθερή βάση και διόρθωση τυχόν αποκλίσεων αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα.

Στάδιο Δ. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο αξιολογούνται τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα κατανέμονται σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, άμεσα και έμμεσα. Η FFC θα σας παρουσιάσει πίνακα αποτελεσμάτων με τους στόχους που είχαμε θέσει και το όφελος που έχουμε στην νέα κατάσταση.

 • Δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού συγκρίσεων της μετά το έργο κατάστασης με την προ του έργου κατάσταση.
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων, καταγραφή διαδικασιών και δημιουργία βάσης δεδομένων με την εμπειρία του έργου για μελλοντική χρήση από την εταιρεία.

Στην Financial Factor Consulting διαθέτουμε πλούσιο και επιτυχημένο ιστορικό αναδιάρθρωσης εταιρειών το οποίο εγγυάται την ακρίβεια της εκπόνησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης και την βέλτιστη αποδοτικότητα της εφαρμογής του.

Screenshot 2023 01 18 134245

Μοιραστείτε το:
Τομείς Εμπειρίας

Καλύτερα Αποτελέσματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με τις καινοτόμες χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν μέρος της εγγύησής μας για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος